Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GSK 2519/14 - Wyrok NSA z 2016-07-05

§ 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 94 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym przez ich niezastosowanie przejawiające się w doręczeniu decyzji o nałożeniu kary pieniężnej...
. - Ordynacja podatkowa. Sąd zaznaczył, że przepis art. 92c u.t.d. nie miał zastosowania w sprawie, ponieważ zaskarżona decyzja wydana została 13 sierpnia 2013 r. tj. dwa...

VI SA/Wa 2028/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-08

i podlega zwrotowi po oprocentowaniu, jak od zaległości podatkowych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Wobec powyższego strona wniosła o zmianę zaskarżonej decyzji...
podatkowych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Przywołując treść przepisu art. 3 pkt 8 Ordynacji podatkowej stanowiącego, iż 'niepodatkowymi należnościami...

II SA/Go 405/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-29

mają do nich zastosowanie przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. Stosownie zaś do treści art. 68 § 1 ww. ustawy zobowiązanie podatkowe nie powstaje...
, ani też świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych oraz kar pieniężnych i grzywien, bowiem przepisy Ordynacji podatkowej nie mają zastosowania wobec grzywien...

II SA/Ke 49/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-03-13

. - Ordynacja podatkowa. Organ I instancji stwierdził, że w samej treści ustawy o transporcie drogowym brak jest przepisów regulujących wypłatę odsetek od kar pobranych...
. poz. 2200). Zgodnie z tym przepisem, do kar pieniężnych przewidzianych niniejszą ustawą nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

II SA/Ke 48/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-03-13

stosowanie do kar pieniężnych przewidzianych tą ustawą przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa. Organ I instancji stwierdził, że w samej treści...
1997 r.- Ordynacja podatkowa'. Następnie ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 stycznia 2012 r...

II GSK 1989/14 - Wyrok NSA z 2015-10-29

, poz. 1466), żądanie zapłaty odsetek wprost wynika z przepisów działu III ustawy Ordynacja podatkowa, które to przepisy do nałożonej kary mają zastosowanie na mocy jej art...
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (...). Z powyższego wynika, iż nie zachodzą podstawy do zwrotu żądanych odsetek ustawowych, wynikających z Ordynacji podatkowej...

II GSK 1327/21 - Wyrok NSA z 2021-11-18

z [...] listopada 2018 r. organ pierwszej instancji na podstawie art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), art. 24 ust. 1...
przepisów o właściwości (art. 247 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej)., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...], wskazując jako podstawy rozstrzygnięcia art. 233 § 2...

III SA/Łd 156/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-02

administracyjnych wydanych za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa...
(...). Z powyższego wynika, iż nie zachodzą podstawy do zwrotu żądanych odsetek ustawowych, wynikających z Ordynacji podatkowej.', W odwołaniu od decyzji z dnia 11 lipca 2011r. spółka...

VI SA/Wa 1421/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-14

2019 r.), do nakładania kar pieniężnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z z 2020r. poz. 1325 ze zm., dalej 'Ordynacja...
podatkowa'). Z kolei zgodnie z art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej, w przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do wywiązania...

VI SA/Wa 1391/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-27

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z z 2020r. poz. 1325 ze zm., dalej 'Ordynacja podatkowa'). Z kolei zgodnie z art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej, w przypadku ujawnienia...
się do argumentów Przewoźnika, wskazującego na upływ terminu do wszczęcia postępowania, określonego w art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej, organ wskazał, że zgodnie z art...
1   Następne >   +2   +5   +10   100