Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

II GSK 421/08 - Wyrok NSA z 2008-10-21

., na podstawie art. 20c oraz art. 212 i art. 208 § 1 w związku z art. 20q ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm...
z treścią art. 20i § 2 Ordynacji podatkowej, decyzja ta jest doręczana podmiotom powiązanym, z którymi mają być dokonywane transakcje. W związku z powyższym, zawarcie przez M...

III SA/Lu 434/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

przepisów postępowania tj. art. 122, art. 180, art. 187 i art. 191 Ordynacji podatkowej, organ drugiej instancji podniósł, że analiza regulacji prawnych w zakresie opłaty...
§ 1 Ordynacji podatkowej. Podniósł, że zgodnie z art. 37o ust. 3 ustawy o autostradach płatnych zobowiązanie przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca...

III SA/Lu 435/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

i art. 191 Ordynacji podatkowej, organ drugiej instancji podniósł, że konstrukcja regulacji prawnych w zakresie opłaty paliwowej, zawartych w ustawie o autostradach...
określenia zobowiązania w opłacie paliwowej., Organ drugiej instancji nie podzielił zarzutu naruszenia art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej. Podniósł, że zgodnie z art. 37o ust. 3...

III SA/Lu 432/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

w opłacie paliwowej., Organ drugiej instancji nie podzielił zarzutu naruszenia art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej. Podniósł, że zgodnie z art. 37o ust. 3 ustawy o autostradach...
jednak przedawnienie zobowiązania podatkowego (obowiązku zapłaty opłaty paliwowej), bowiem bieg terminu przedawnienia został zawieszony (art. 70 § 2 i § 6 Ordynacji podatkowej...

III SA/Lu 433/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

Ordynacji podatkowej, organ drugiej instancji podniósł, że konstrukcja regulacji prawnych w zakresie opłaty paliwowej, zawartych w ustawie o autostradach płatnych (art...
zobowiązania w opłacie paliwowej., Organ drugiej instancji nie podzielił zarzutu naruszenia art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej. Podniósł, że zgodnie z art. 37o ust. 3 ustawy...

I GSK 2652/18 - Wyrok NSA z 2022-07-12

art. 138a § 1 i art. 145 § 2 Ordynacji podatkowej argumentując, że wszelkie pisma powinny być doręczane pełnomocnikowi tylko wtedy, kiedy strona danego postępowania...
w art. 33 § 1, § 2 pkt 2 i pkt 3 Ordynacji podatkowej., Od decyzji dyrektora spółka złożyła skargę, w której zarzuciła naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ...

I SA/Ke 265/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-22

przepisów postępowania: ustawy z dnia 29 sierpnia 2997 r. Ordynacja podatkowa, dalej 'Ordynacja podatkowa' - art. 122, 169 § 1, 187 § 1, 180 § 1, 187 § 1, 191, 208 § 1, 210...
;, art. 37o ust. 3 ustawy i art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 37q u.a.p., Dyrektor, wobec zarzutu przedawnienia obowiązku zapłaty opłaty paliwowej wskazał...

III SA/Po 776/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-16

2, pkt 4, pkt 5 i pkt 9 Ordynacji podatkowej. Oprócz wskazanej już uprzednio kwestii pełnomocnictwa zakwestionował wyniki przeprowadzonej kontroli podatkowej, wskazując...
Izby Celnej, działając na podstawie art. 240 § 1 pkt 1, pkt 2, pkt 5 i pkt 9 oraz art. 243 § 1 Ordynacji podatkowej, wznowił postępowanie w sprawie zakończonej powyższą...

II GSK 335/05 - Wyrok NSA z 2006-01-17

, że ustalenie prawidłowej wartości celnej stanowiło zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz...
. 926 ze zm.) - powoływanej dalej jako Ordynacja podatkowa., Jednocześnie jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił uwagę, iż podstawą wniosku...

III SA/Wa 1251/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-02

r. Dyrektor Izby Skarbowej w W., na podstawie art. 233 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu...
potraktowane przez strony jako postanowienie, nie spełnia wymogów art. 217 Ordynacji podatkowej. Nie zawiera bowiem podstawy prawnej, pouczenia o możliwości i trybie...
1   Następne >   +2   +5   +10   63