Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 224/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-10

. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 49b ust. 5 i art. 7 oraz art. 59g ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz...
podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Zgodnie zaś z art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej, zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie...

VII SA/Wa 2181/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-24

orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Możliwość odpowiedniego stosowania do opłaty legalizacyjnej przepisów Ordynacji podatkowej, w szczególności art. 67a tej ustawy...
z odesłaniami z art. 49 ust. 2 ustawy Prawo budowlane i art. 59g ust. 5 tej ustawy - przepisu art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa. Nakaz odpowiedniego stosowania działu III...

II OSK 386/10 - Wyrok NSA z 2011-02-25

naruszenie art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w związku z art. 57 ust. 7, 59j ust. 1, 59g ust. 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane wobec...
możliwość nałożenia omawianej kary. Ostatecznie skarżący zwrócili uwagę na mające w sprawie odpowiednie zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej tj. art. 68 § 1 w związku...

VIII SA/Wa 642/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-10

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) (dalej: 'Ordynacja podatkowa'), do której odsyła art. 59g ust. 5...
wskazał, iż zgodnie z art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej 'organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym...

VII SA/Wa 1527/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-26

., znak: [...] - działając na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), w związku z art. 59g...
[...], gmina [...], bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę., Organ po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdził, że w świetle art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...

VII SA/Wa 2398/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-28

. 67a ustawy Ordynacja podatkowa do opłaty legalizacyjnej. Następnie w wyrokach z dnia 23 kwietnia 2013 r. II FSK 113/12 i II FSK 2481/12 Naczelny Sąd Administracyjny...
- art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa. Nakaz odpowiedniego stosowania działu III Ordynacji podatkowej w odniesieniu do opłaty legalizacyjnej nie obejmuje zatem art. 67a...

II OSK 1444/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

p.p.s.a. w zw. z art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 59g ust. 5 w zw. z art. 59f ust. 1 i art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego poprzez jego błędną wykładnię polegającą...
w obrocie prawnym aż do 6.12.2016 r., 2/ art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. w zw. art. 70 § 6 pkt 2 i § 7 pkt 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 59g ust. 5 w zw. z art. 59f...

VII SA/Wa 2062/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-09

legalizacyjnej przepisów Ordynacji podatkowej, w szczególności art. 67a tej ustawy była przedmiotem rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie - wyroki z dnia 23...
tej ustawy - przepisu art. 67a Ordynacji podatkowej; nakaz odpowiedniego stosowania działu III drugiej z wymienionych ustaw nie obejmuje więc przepisu art. 67a...

II OSK 2193/11 - Wyrok NSA z 2013-03-19

. 1623 ze zm.) nie jest podatkiem i wobec tego nie mają do niej zastosowania przepisy Rozdziału 8 „Przedawnienie” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
w art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej., Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie - po rozpatrzeniu zażalenia - postanowieniem z dnia [...] stycznia 2011 r...

II OSK 1110/09 - Wyrok NSA z 2009-12-08

Odesłanie do odpowiedniego stosowania Działu III Ordynacji podatkowej uzasadnia odpowiednie stosowanie Rozdziału 8 Przedawnienie. Stosownie do tych przepisów...
, mającego zastosowanie w sprawie, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Zgodnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100