Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Bd 41/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-24

się do organu administracji weterynaryjnej o zapłatę odsetek, należnych w związku ze zwrotem kary pieniężnej, powołując się na przepisy Ordynacji podatkowej., Decyzją...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa., [...] Wojewódzki Lekarz Weterynarii nie uwzględnił odwołania wniesionego od decyzji organu I instancji. W uzasadnieniu...

II OSK 2128/12 - Wyrok NSA z 2014-02-04

sprawie nie występują przesłanki, o których mowa w art. 67a i 67b Ordynacji podatkowej, natomiast nałożona kara, której umorzenia domaga się Spółka została wymierzona...
zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji., Zaskarżonej decyzji skarżąca Spółka zarzuciła naruszenie przepisów art. 67a i art. 67b Ordynacji podatkowej...

II SA/Op 35/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-17

. U. z 2010 r. nr 112 poz. 744 z późn. zm.), art. 67a i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku...
. W takim stanie rzeczy organ odwoławczy uznał, że w niniejszej sprawie nie występują przesłanki, o których mowa, w art. 67a i 67b Ordynacji podatkowej, natomiast nałożona kara...

II SA/Wr 445/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-02-25

r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) w zw. z art. 85f ustawy., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga zasługuje...
Ordynacja podatkowa w zw. z art. 85f ustawy. Nietrafność zarzutów skargi nie miała jednak wpływu na jej skuteczność, bowiem zaskarżona decyzja podlegała uchyleniu...

II SA/Go 555/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-04

w odwołaniu zarzut przedawnienia. Wymierzone kary są niepodatkowymi należnościami budżetowymi w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j....
. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2015, poz. 613, dalej: O.p), a konkretnie przepisy działu III, które stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 70 § 6 pkt 2 O.p, bieg terminu...

II SA/Sz 1130/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-01-17

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Powyższe regulacje dają tym samym organom Inspekcji Weterynaryjnej materialnoprawną podstawę określania...

II SA/Wr 845/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-23

organom właściwy tryb postępowania z uwzględnieniem postanowień Kodeksu postępowania administracyjnego oraz odpowiednim stosowaniem właściwych regulacji Ordynacji podatkowej...
, nieuregulowanych w tej ustawie, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

II SA/Wr 847/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-23

organom właściwy tryb postępowania z uwzględnieniem postanowień Kodeksu postępowania administracyjnego oraz odpowiednim stosowaniem właściwych regulacji Ordynacji podatkowej...
, nieuregulowanych w tej ustawie, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

II SA/Wr 850/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-23

organom właściwy tryb postępowania z uwzględnieniem postanowień Kodeksu postępowania administracyjnego oraz odpowiednim stosowaniem właściwych regulacji Ordynacji podatkowej...
, nieuregulowanych w tej ustawie, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

II SA/Wr 846/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-23

organom właściwy tryb postępowania z uwzględnieniem postanowień Kodeksu postępowania administracyjnego oraz odpowiednim stosowaniem właściwych regulacji Ordynacji podatkowej...
, nieuregulowanych w tej ustawie, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
1   Następne >   +2   4