Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

II SA/Lu 296/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-04-27

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw; 4a...
(Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm...

II SA/Lu 245/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-04-27

określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U....

III SA/Lu 1586/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-02-10

. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane...
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

III SA/Lu 281/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-07-19

IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1...
postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

III SA/Lu 568/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-11-28

. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...
, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Z powołanych przepisów wynika...

II SA/Lu 270/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-04-20

. poz. 23) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia [...] sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz postępowań...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie...

III SA/Gl 607/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-20

, 996, 1579 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 935), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw. Ponadto, stosownie do art. 3 § 3 ustawy p.p.s.a. sądy...

II FSK 743/20 - Wyrok NSA z 2020-06-25

przez skarżącego art. 2 § 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, dalej: O.p.) jakoby kara pieniężna, pomimo że jest dochodem...
2019 r. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego...

II GZ 226/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

Zażalenie U. P. sp. z o.o. we W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia 26 czerwca 2009 roku sygn. akt III SA/Wr 666/08 oddalające wniosek o wyłączenie sędziego J. S. w sprawie ze skargi U. P. sp. z o.o. we W. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] września 2008 roku, nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administrac...

II SA/Go 474/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-22

Ordynacji podatkowej - tu odpowiednio: powiatowy inspektor sanitarny), na wniosek podatnika (odpowiednio: podmiotu obciążonego karą pieniężną), w przypadkach uzasadnionych...
zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;, 3) umorzyć w całości lub w części zaległości...
1   Następne >   2