Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

II SA/Sz 154/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-18

tego rachunku pobrana., Wnioskiem z dnia 24 kwietnia 2015 r. D. W. działając na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zwrócił się o zwrot nadpłaty z tytułu...
. 72 § 1 pkt 1 art.75 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, po rozpatrzeniu wniosku P.H.U G.-S. z dnia [...] r. odmówił stwierdzenia nadpłaty...

II SA/Op 313/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-10-10

) w związku z art. 21 § 1 i § 2 oraz art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), umorzył w całości postępowanie...
publicznych do opłat tych znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zaznaczył organ, że w rozpatrywanej...

II SA/Op 209/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-06-27

, z późn. zm.) oraz art. 72 § 1 pkt 1 i art. 75 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odmówił stwierdzenia...
może stanowić podstawę rozstrzygnięcia. Jako niezasadny organ uznał również zarzut naruszenia art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, akcentując, że opłatę pobrano zgodnie...

I SA/Po 917/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-18

Wniosek Sp. z o.o. A w K. o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia /-/J. Ruszyński

II SA/Rz 178/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-04-08

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

II SA/Rz 246/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-05-26

na stronie: orzeczenia.nsa.gov.pl), podjętą względem przepisu art. 200 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, będącego regulacją tożsamą z przepisem art. 10 § 1 K.p.a. W uchwale...
tej NSA orzekł, że naruszenie przez organ odwoławczy art. 200 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa jest naruszeniem przepisów postępowania, które może doprowadzić do uchylenia...

I OSK 3332/18 - Wyrok NSA z 2019-12-04

. 162 Ordynacji podatkowej, zawarte w niej jednak zostały rozważania o charakterze ogólnym. NSA wyjaśnił, że treść pisma zawierającego środek odwoławczy, nie jest objęta...
o przywrócenie terminu i w sprawie głównej, musi ono być - w związku z wyliczonymi dalej przepisami Ordynacji podatkowej - traktowane jako brak formalny, uzasadniający konieczność...

II SA/Op 349/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-07

organu podatkowego w trybie nadzwyczajnym na podstawie art. 254 § 1 Ordynacji podatkowej (por. wskazywany już wyżej wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 czerwca...
40/11, sygn. akt II FSK 2241/10) z art. 21 ust. 1 p.g.k. wynika zasada związania organu podatkowego danymi z ewidencji gruntów, a skarżący kwestionujący prawidłowość...

I OSK 638/10 - Wyrok NSA z 2011-03-09

przyjętych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz odpowiednich przepisów ustawy ordynacja podatkowa i przepisów ustawy o hipotece na nieruchomości...
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji należności, do których stosuje się przepisy ustawy ordynacja podatkowa podlegają zabezpieczeniu w trybie i na zasadach określonych...

II SA/Rz 455/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-11-29

jedynie trzeba, że przepis wskazany przez skarżącego w piśmie procesowym z dnia 10 listopada 2016 r. in fine tj. przepis art. 2a Ordynacji podatkowej ma zastosowanie do spraw...
podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika', gdyż wadliwa w jego ocenie klasyfikacja geodezyjna dotycząca garażu, skutkuje zwiększeniem podatku od niego aż 10 - krotnie...
1   Następne >   2