Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II OSK 386/10 - Wyrok NSA z 2011-02-25

naruszenie art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w związku z art. 57 ust. 7, 59j ust. 1, 59g ust. 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane wobec...
możliwość nałożenia omawianej kary. Ostatecznie skarżący zwrócili uwagę na mające w sprawie odpowiednie zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej tj. art. 68 § 1 w związku...

II OSK 2193/11 - Wyrok NSA z 2013-03-19

. 1623 ze zm.) nie jest podatkiem i wobec tego nie mają do niej zastosowania przepisy Rozdziału 8 „Przedawnienie” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
w art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej., Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie - po rozpatrzeniu zażalenia - postanowieniem z dnia [...] stycznia 2011 r...

II OSK 1110/09 - Wyrok NSA z 2009-12-08

Odesłanie do odpowiedniego stosowania Działu III Ordynacji podatkowej uzasadnia odpowiednie stosowanie Rozdziału 8 Przedawnienie. Stosownie do tych przepisów...
, mającego zastosowanie w sprawie, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Zgodnie...

II SA/Po 906/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-04-22

Skoro ustawodawca zdecydował się zawrzeć w przepisach dotyczących kar w Prawie budowlanym odesłanie do Działu III Ordynacji podatkowej, w tym Rozdziału 8 Przedawnienie...
było niedopuszczalne z powodu upływu terminu przedawnienia. Zgodnie z art. 59g ust. 5 Prawa budowlanego do kar stosuje się odpowiednio przepisy Działu III Ordynacji podatkowej...

II OSK 1023/09 - Wyrok NSA z 2009-12-08

Administracyjnego w Poznaniu Spółka zarzuciła decyzji organu odwoławczego naruszenie art. 70 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r . Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8...
się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W art. 21 Ordynacji podatkowej wskazano dwa sposoby powstawania zobowiązania...

II SA/Po 61/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-04-14

działu III ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Tymczasem zgodnie z art. 68 § 1 powołanej ustawy zobowiązanie podatkowe...
§ 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. W ocenie Sądu materiał dowodowy zgromadzony w aktach administracyjnych pozwalał na przyjęcie, że inwestor przystąpił do użytkowania...

II OSK 463/16 - Wyrok NSA z 2017-11-15

do zastosowania art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej, stanowiącego, że zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w § 1, nie powstaje jeżeli decyzja ustalająca wysokość...
decyzję H. Spółka z o.o. z siedzibą w J. zarzuciła naruszenie art. 57 ust. 7 w zw. z art. 59g ust. 1 i 6 Prawa budowlanego w zw. z art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej poprzez...

II OSK 209/17 - Wyrok NSA z 2018-12-13

Ordynacji podatkowej, gdyż termin ten upływa z dniem 31 grudnia 2015 r. Przedstawiono też sposób wyliczenia wysokości kary., Zażalenie od ww. postanowienia wniosła...
Ordynacji podatkowej w zw. z art. 59g ust. 5 Prawa budowlanego. W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie bez znaczenia jest ustalenie konkretnej daty rozpoczęcia użytkowania obiektu...

II OSK 410/21 - Wyrok NSA z 2021-10-20

' Odpowiednie stosowanie art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej do kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego (art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego) w zakresie...
odpowiednio art. 68 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) organ odwoławczy przyjął, że w przypadku kary...

II OSK 1853/09 - Wyrok NSA z 2010-12-08

rzeczy posiadał już wcześniej z uwagi na liczne skargi mieszkańców. Powołując się na treść art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej strona podniosła, że zobowiązanie do zapłaty...
sposób wyliczenia kary, natomiast w art. 59g ust. 5 ww. ustawy wskazano, że do kar (...) stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej. Zgodnie z zawartym...
1   Następne >   +2   +5   +10   37