Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X
  • Symbol

I SAB/Gl 13/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-02-22

należnego za 2003 r., tj. w zakresie wykonania obowiązku wynikającego z art. 77 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60, z późn...
podniosła, że zgodnie z art. 21 § 2 Ordynacji podatkowej, jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe...

I SAB/Lu 18/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-03-29

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. - cyt. dalej jako Ordynacja podatkowa), to organ pozostaje w bezczynności w sprawie wydania...
Ordynacji podatkowej, a także art. 139 § 2 Ordynacji podatkowej i art. 53 § 2 P.P.s.a. wskazać należy, że skargę na bezczynność można wnieść wówczas gdy wnioskodawca...

I SAB/Lu 1/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-26

. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) stwierdziło, że w dniu 27 października 2013 r. minął ostateczny termin wydania żądanego zaświadczenia...
ponaglenie za nieuzasadnione. Przypomniało, że zgodnie z art. 306a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ podatkowy wydaje zaświadczenie, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie...

I SAB/Gl 2/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-12

i art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), wszczął z urzędu postępowanie podatkowe wobec A S.A....
w uzasadnieniu, iż chodzi o podatek od nieruchomości od niektórych budowli., Pismem z dnia [...], nr [...], A, powołując się m. in. na art. 215 § 2 Ordynacji podatkowej, zwróciła...

I SA/Ke 14/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-03-12

granice w jakich interpretacja będzie mogła wywołać skutki prawne zgodnie z art. 14 k § 1 i 14 l,14 m Ordynacji podatkowej. Dla niniejszej interpretacji podatkowej organ...
. 14 h oraz 14 c § 1 Ordynacji podatkowej poprzez uznanie, że były Operator Infrastruktury (S. sp. z o.o.) posiada status podatnika podatku od nieruchomości w stosunku...

II FSK 1812/18 - Wyrok NSA z 2018-10-23

. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.; dalej zwana 'Ordynacja podatkowa') dotyczącą stanowiska Spółki z pkt 2, uznając je za nieprawidłowe. Organ...
Spółka w skardze do WSA w Szczecinie zarzuciła naruszenie:, - art. 14j § 2a w zw. z art. 14j § 3 i art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej w ten sposób, że organ dokonał...

I SAB/Gl 6/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-12-17

, do którego doszło wskutek niewykonania obowiązku wynikającego z art. 77 § 4 i art. 78 § 1 w zw. z § 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (obecnie t.j....
: k.p.a.) oraz ponaglenie przewidziane w art. 141 § 1 Ordynacji podatkowej (szerzej W. Chróścielewski, tamże, s. 65)., Ponaglenie jest swoistym środkiem prawnym...

I SA/Rz 503/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-10-12

§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm. - określanej dalej jako Ordynacja podatkowa) poprzez poczynienie...
przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego,, 2) art. 14c § 2 w związku z art. 121 oraz art. 124 w związku z art. 14h Ordynacji podatkowej poprzez brak...

II FSK 863/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-16

Spółki, organ nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 77 § 3 w zw. z art. 78 § 1 oraz § 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r...
, a co za tym idzie nieprawidłowo określił wysokość należnych odsetek (art. 78 § 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej)., W odpowiedzi na wezwanie Spółki do usunięcia naruszenia prawa...

II FSK 920/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-16

. W ocenie Spółki, organ nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 77 § 3 w zw. z art. 78 § 1 oraz § 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012...
, a co za tym idzie nieprawidłowo określił wysokość należnych odsetek (art. 78 § 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej)., W odpowiedzi na wezwanie Spółki do usunięcia naruszenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100