Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SA/Gd 1253/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-09

. Z POWYŻSZEGO WYNIKA, ŻE ZASTAW SKARBOWY MUSI WYGASNĄĆ POPRZEZ JEGO WYKREŚLENIE Z REJESTRU ZASTAWÓW SKARBOWYCH STOSOWNIE DO PRZEPISU ART. 42 § 5 PKT 2 ORDYNACJI PODATKOWEJ...
PRZEZ ORGAN PODATKOWY PRZEPISU ART. 42 § 5 PKT 2 W ZW. Z ART. 44 § 1 PKT 2 ORDYNACJI PODATKOWEJ W TEJ SPRAWIE NIE NASTĄPIŁO - BRAK JEST TYM SAMYM PODSTAW DO WYKREŚLENIA WPISÓW...

I SA/Gd 1132/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-04

. Z powyższego wynika, że zastaw skarbowy musi wygasnąć poprzez jego wykreślenie z rejestru zastawów skarbowych stosownie do przepisu art. 42 § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej...
w związku z art. 44 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r. poz. 749) w n/n sprawie nie nastąpiło i brak jest tym samym podstaw...

I SA/Kr 963/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-18

przepisów postępowania mające istotny wpływ na rozstrzygnięcie, tj.:, 1) art. 210 § 1 pkt 4, 5 i 6 oraz § 4 Ordynacji podatkowej, poprzez: a) wydanie decyzji bez podstawy...
w zw. z art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej, poprzez niewydanie w toku postępowania stosownych postanowień o przedłużeniu postępowania, zastępując ich wydanie zawiadomieniami...

I SAB/Go 1/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-04

. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) przyjął, że na dzień ustanawiania zastawu wartości ruchomości objętych zastawem przekraczają kwotę...
. poinformował syndyka, że przepisy zawarte w art.42 §1, §5 i §6 Ordynacji podatkowej wskazują zarówno charakter prawny wpisów, jak i wykreśleń z rejestru zastawów...

I SA/Kr 4/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-03

przedmiotowych rozstrzygnięć wskazano, że decyzje podatkowe zostały podatnikowi doręczone w trybie zastępczym, zgodnie z przepisami art. 150 § 1 pkt 1 i § 2 Ordynacji podatkowej...
Ordynacji podatkowej. Dyrektor Izby Skarbowej rozpatrzył wnioski negatywnie, co skutkowało stwierdzeniem uchybienia terminu do wniesienia odwołań., Podatnik zaskarżył...

I SA/Kr 621/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-07

interpretację i zakwalifikowane nabywanych wyrobów jako wyroby energetyczne bez względu na ich przeznaczenie,, - art. 2a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.; dalej: 'Op', 'Ordynacja podatkowa') polegające na rozstrzygnięciu wątpliwych, złożonych i niejednoznacznych okoliczności sprawy...

I SA/Kr 139/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-04-20

podatkowego, powołując się na art. 201 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2019, poz. 900 ze zm., dalej: 'O.p.'). Przywołany przepis...
przywołał brzmienie art. 201 § 1 O.p., ze szczególnym uwzględnieniem pkt 2 oraz wyjaśnił, że wobec braku w Ordynacji podatkowej definicji 'zagadnienia wstępnego', pojęcie...

I SA/Kr 141/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-30

podatkowego, powołując się na art. 201 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2019, poz. 900 ze zm., dalej: 'O.p.'). Przywołany przepis stanowi...
brzmienie art. 201 § 1 O.p., ze szczególnym uwzględnieniem pkt 2 oraz wyjaśnił, że wobec braku w Ordynacji podatkowej definicji 'zagadnienia wstępnego', pojęcie to należy...

I SA/Op 130/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-06-25

, że nie podlegał uwzględnieniu zarzut niewłaściwości po stronie organu II instancji, gdyż wobec treści przepisu art. 274b Ordynacji podatkowej, obowiązującego z mocy przepisów...
przejściowych zawartych w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa i o zmianie niektórych innych ustaw, Izba Skarbowa w O. była władna...

FSK 583/04 - Wyrok NSA z 2004-12-01

1. Art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ jest przepisem procesowym, który nie tworzy dla stron postępowania...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...
1   Następne >   +2   +5   11