Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

III SA/Gl 2158/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-23

administracyjnego', podczas, gdy zgodnie z przedmiotowym przepisem, do niniejszego postępowania znajduje zastosowanie ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; (6...
i Gospodarki Wodnej w W.., Zgodnie z art. 142 ust. 1 pgg, do opłaty podwyższonej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...

III SA/Gl 561/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-28

solidarnej za wydobywanie kopaliny bez koncesji, ta odpowiedzialność nie wynika również z Ordynacji podatkowej. Zawarty w sentencji zaskarżonej powyższy zwrot w powiązaniu...
ze zobowiązanych spowoduje stosownie do art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 142 ust. 1 Pgg wygaśnięcie zobowiązania w zakresie opłaty, a tym samym zwolnienie...

II GSK 189/19 - Wyrok NSA z 2022-06-02

. Z. gm. L. z [...];, b) naruszenie przepisu art. 143 ust. 1 u.p.g.g. w zw. z art. 142 § 1 u.p.g.g. w zw. z art. 68 § 1-3 Ordynacji podatkowej poprzez jego nieprawidłową...
w związku z art. 142 § 1 u.p.g.g. w związku z art.68 § 1-3 ustawy Ordynacja podatkowa., W związku z powyższym przypomnieć należy, że błędna wykładnia prawa materialnego...

III SA/Gl 1852/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-26

, zgodnie z art. 150 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. - zwana dalej O.p.), w dniu 24 marca 2014 r. Pierwsze...

III SA/Gl 749/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-27

031 zł (na podstawie art. 142 ust. 1 P.g.g. w zw. z art. 63 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Dz. U. z 2019 r. poz. 900) końcówkę kwoty...
wynoszącą 20 groszy obniżono do pełnych złotych), a 40% to 214 021 zł (na podstawie art. 142 ust. 1 P.g.g. w zw. z art. 63 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

III SA/Gl 1393/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-08

), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Również art. 115 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j....
komplementariusza Sp. z o.o. A;, - zeznania podatkowe PIT-36L komandytariuszy: S. C. (30% udziałów), W. C. (59% udziałów) i F. C. (10% udziałów)., Mając na uwadze wszystkie...

III SA/Gl 1394/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-08

), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Również art. 115 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j....
komplementariusza Sp. z o.o. A’;, - zeznania podatkowe PIT-36L komandytariuszy: S. C. (30% udziałów), W. C. (59% udziałów) i F. C. (10% udziałów)., Mając na uwadze wszystkie...

III SA/Gl 380/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-10

. 1 Pgg, do opłat, o których mowa w niniejszym dziale, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900...
, W. Stachurski, K. Teszner, L. Etel, Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021, art. 68)., Przenosząc cytowane stanowisko na grunt przedmiotowej sprawy...

III SA/Gl 893/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-20

cywilnego czy też Ordynacji podatkowej. Organ podkreślił, że może domagać się tylko jednej opłaty, a uiszczenie jej powoduje zwolnienie z możliwości jej dochodzenia. Organ...
odpowiedzialności za wydobywanie kopaliny bez koncesji. Art. 142 ust. 1 P.g.g. stanowi, że do opłat, o których mowa w dziale VII, stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji...

III SA/Gl 1020/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-11

. 142 ust. 1 Pgg oraz art. 143 ust. 2 Pgg w związku z art. 92 § 1 i art. 59 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez ustalenie opłaty podwyższonej solidarnie obu stronom...
art. 10 ust. 1 i 2 pp oraz art. 7 Kpa,, 4. Art. 140 ust. 1 i 3 Pgg w związku z art. 142 ust. 1 Pgg oraz art. 143 ust. 2 Pgg w związku z art. 92 § 1 Ordynacji podatkowej...
1   Następne >   3