Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

II FSK 1656/18 - Wyrok NSA z 2020-10-20

w pierwszej instancji na podstawie art. 14b § 5b i § 5c ustawy z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej zwana: 'Ordynacja podatkowa') pismem...
indywidualnej na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej zdarzeniu przyszłym istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być one przedmiotem decyzji wydanej...

II FSK 3177/17 - Wyrok NSA z 2019-09-11

nie może być ograniczony przez przepisy działu IIIa, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej?, 3) Czy - jeśli zdaniem organu interpretacyjnego brak...
działu IIIa, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej, to prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym korzyść podatkowa w postaci...

II FSK 3751/17 - Wyrok NSA z 2019-11-05

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) - dalej: 'Ordynacja podatkowa', odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej...
rozstrzygnięć, jest postępowaniem szczególnym, odrębnym, do którego nie mają bezpośredniego zastosowania inne (poza wskazanym w ustawie) przepisy Ordynacji podatkowej...

II FSK 3803/17 - Wyrok NSA z 2019-11-05

oraz uzyskaniu opinii wydanej przez Ministra Rozwoju i Finansów na podstawie art. 14b § 5c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613...
ze zm.; dalej zwana: 'Ordynacja podatkowa'), organ podatkowy pierwszej instancji postanowieniem z dnia 2 grudnia 2016 r. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wniosku...

II FSK 1970/17 - Wyrok NSA z 2017-12-14

w tym przepisie, z pominięciem innych przepisów prawa podatkowego w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749), innymi słowy czy wobec...
możliwość skorzystania z tego zwolnienia może być ograniczona w związku z uwzględnieniem przepisów działu IIIa, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f...

II FSK 2924/18 - Wyrok NSA z 2020-10-20

uzasadnione przypuszczenie, że mogą one być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej zwana...
: 'Ordynacja podatkowa'). Organ wyjaśnił, że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku jest jednym z elementów zdarzenia przyszłego przedstawionego...

III SA/Wa 2998/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-23

podatkowa (obecnie t.j. Dz.U.2021.1540 z późn. zm.; dalej: Ordynacja podatkowa). Podejmowane w roku 2016 przez stronę czynności nie miały ekonomicznego lub gospodarczego...
decyzją z [...] października 2021 r., Szef KAS orzekając jako organ drugiej instancji, na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 oraz art. 119a § 1-3 Ordynacji podatkowej, a także art...

II FSK 3207/17 - Wyrok NSA z 2019-07-23

, Rozdział 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), tj. art. 119a-119f tej ustawy?, 3) Czy - jeśli zdaniem organu...
może być ograniczony przez przepisy Działu IIIa, Rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej, to prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie...

II FSK 3822/17 - Wyrok NSA z 2019-09-11

wydanej z zastosowaniem art. 119a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 - dalej jako 'Ordynacja podatkowa', Dyrektor Izby...
Skarbowej, działając na podstawie art. 165a w zw. z art. 14h, art. 14b § 5b w zw. z art. 14b § 5c Ordynacji podatkowej, w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, wydał...

II FSK 2737/17 - Wyrok NSA z 2019-07-23

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.)?, 3) Czy jeśli zdaniem organu interpretacyjnego brak opodatkowania wypłaty zysku, wskazanego...
. 119a-119f Ordynacji podatkowej to prawidłowe jest stanowisko wnioskodawczyni, zgodnie z którym korzyść podatkowa w postaci nieopodatkowania wypłaty zysków ze Spółki osobowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100