Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

II FSK 2529/10 - Wyrok NSA z 2012-04-05

[...] zł., Jej zdaniem zapłata nastąpiła już po upływie przedawnienia zobowiązania, stosownie do brzmienia art. 70 § 2 ordynacji podatkowej, Wywiodła, w że stosunku do osób...
prawnych zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości powstaje w sposób określony w art. 21 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej, a więc z mocy prawa, tak więc okres...

I SA/Ol 147/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-05-07

. 67b § 1 Ordynacji podatkowej, organ I instancji uwypuklił wyjątkowy i uznaniowy charakter działania organu na podstawie wymienionych przepisów. W ocenie organu...
I instancji. Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowił przepis art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm...

II FSK 202/11 - Wyrok NSA z 2012-09-13

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, zwana dalej 'Ordynacja podatkowa'), prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie...
i art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej., 4. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L., decyzją z 16 kwietnia 2010 r., utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta L. wskazując...

III SA/Wa 3157/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-21

określonym w art. 68 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) - dalej jako 'Ordynacja podatkowa', to przepis art...
obowiązek podatkowy. Jednakże, zgodnie z przepisem art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca...

II FSK 18/16 - Wyrok NSA z 2018-01-24

wskazał, że stosownie do postanowień art. 239b § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy okres do upływu...
utrzymało w mocy postanowienie organu I instancji. W ocenie organu, pozbawiony podstaw jest zarzut naruszenia art. 239b § 2 w zw. z art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej, tj...

II FSK 2170/15 - Wyrok NSA z 2017-06-08

naruszenie art. 187 w zw. z art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Podatnik natomiast...
wydaną na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej, w której zostanie ustalone istnienie przesłanek w postaci 'ważnego interesu podatnika' lub (bądź 'i') 'interesu...

II FSK 2123/10 - Wyrok NSA z 2012-04-27

1) Wydanie i treść postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 306c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60...
wymienionych w art. 112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) obejmuje związane z nimi zaległości podatkowe zbywcy...

II FSK 1616/15 - Wyrok NSA z 2017-07-04

administracyjnymi (Dz. U. 2012, poz. 270 z późn. zm., dalej 'p.p.s.a.'), oraz na podstawie art. 233 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r...
., poz. 749 ze zm., dalej 'Ordynacja podatkowa') uchyliło w całości decyzję Burmistrza B. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w trybie art. 254 § 1 Ordynacji...

I SA/Po 645/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-19

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.; dalej: 'Ordynacja podatkowa') oraz za okres od [...] października 2016 r. do [...] listopada 2016 r...
niedopłata do raty za grudzień 2011 r. w wysokości [...] zł (należność główna), której bieg terminu przedawnienia zgodnie z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej uległ...

I SA/Wr 406/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-06-20

pkt 1 oraz art. 78 § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zaś faktyczną - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2011 r. o sygn. akt P 33/09. W uzasadnieniu wskazała...
Ordynacji podatkowej. Wraz z wnioskiem A złożyła korektę deklaracji za 2008 r., wykazując w niej podatek w kwocie 748 638 zł oraz wartość budowli w wysokości 34 610 182, 82...
1   Następne >   +2   +5   +10   100