Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

II SA/Wr 641/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-22

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2012 r. poz. 749 - dalej O.p.), przez jego niezastosowanie i udzielenie upoważnienia do załatwiania spraw podatkowych Zarządowi...
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa z tym, że uprawnienia organów podatkowych...

I SA/Lu 270/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-21

Nadawanie statusu inkasenta nie wynika z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60/ /z samego faktu prowadzenia wskazanych...
i nie zawiera w swej treści - na co słusznie wskazał Wojewoda - przepisów nakładających na podmioty wskazane w art. 9 Ordynacji podatkowej obowiązki przesądzające o statusie...

IV SA/Gl 489/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-11

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa., W § 1 ust. 1 uchwały Rada postanowiła o upoważnieniu Dyrektora jednostki budżetowej p.n.: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami...
ustawy Ordynacja podatkowa, mających na celu:, a) sprawdzanie terminowości składania deklaracji;, b) sprawdzanie terminowości wpłacania zadeklarowanych opłat...

II SA/Bd 1559/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-11

§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Na tej podstawie Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości., W uzasadnieniu...
podniesiono, że przekazanie organom gminy uprawnień organów podatkowych, ze wskazaniem że mają działać na podstawie Ordynacji podatkowej m.in. zgodnie z art. 143 § 1 O.p....

I SA/Lu 839/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-26

się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały Rady Miasta z dnia r. nr [...] w sprawie...
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych...

II OSK 2289/14 - Wyrok NSA z 2015-02-24

Ordynacji podatkowej, które wiązać się będą z wykonywaniem zadań związanych z szeroko rozumianymi sprawami opłat za usuwanie odpadów, związanymi z wykonywaniem zadań...
. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), mających na celu: a) sprawdzanie terminowości: składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych...

II SA/Bk 267/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-08-10

do prowadzenia czynności i postępowań na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa; 2. w pozostałym zakresie skargę oddala; 3. zasądza od Gminy Białystok na rzecz...
i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zakres udzielonego upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej...

I SA/Gl 578/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-19

1997 r. Ordynacja podatkowa oraz art. 77 Kodeksu karnego skarbowego i art. 7 Konstytucji RP poprzez ustanowienie w § 6 ust. 2 uchwały, iż nieterminowe przekazanie...
podatkowa, a konsekwencje i sankcje za nieterminowe wpłacenie przez inkasenta pobranego podatku przewiduje art. 30 § 2 Ordynacji podatkowej i art. 77 § 1-3 Kodeksu karnego...

I SA/Kr 885/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-04

. - Ordynacja podatkowa (t.j. - Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.)., Na posiedzeniu w dniu [...] stycznia 2007 r. K. Izby O. w K. umorzyło postępowanie...
.) w związku z art. 9 Ordynacji podatkowej, w którym zawarto definicję inkasenta. W ocenie Kolegium Izby prawidłowe wypełnienie powołanych wyżej przepisów powinno nastąpić poprzez...

I SA/Lu 390/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-07-20

, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności. - p o s t a n a w i a - - umorzyć postępowanie. Wojewoda...
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności., W odpowiedzi na skargę...
1   Następne >   +2   +5   +10   60