Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

II SA/Wa 123/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-19

. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 900, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji...
określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy...

VII SAB/Wa 101/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-09-01

), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V...
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

V SA/Wa 596/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-13

Sprawa ze skargi E. P. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia (...) lutego 2018 r. Nr (...) w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić stronie skarżącej: E. P. kwotę 100 zł (słownie 'sto' złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi, wpisaną do rejestru opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 12 marca 2018 r. pod pozycją 7114.

V SA/Wa 2015/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-09

Sprawa ze skargi M.M. na uchwałę Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia [...] czerwca 2007 r. Nr [...] w przedmiocie uznania zarzutu zgłoszonego w postępowaniu egzekucyjnym oraz określenia zobowiązania z tytułu zaległości w opłacaniu składki członkowskiej postanawia: - odrzucić skargę

II OSK 343/15 - Wyrok NSA z 2016-11-22

zastosowanie przez analogię przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Zgodnie z art. 70 § 1 tej ustawy...
, powinny mieć zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), zgodnie zaś z art. 70 § 1 tej ustawy...

VII SA/Wa 590/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-24

przez analogię przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z póżn. zm.). Zgodnie z art. 70 § 1 tej ustawy zobowiązanie podatkowe...
. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z póżn. zm.), zgodnie zaś z art. 70 § 1 tej ustawy, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca...

V SA/Wa 2639/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M.M. na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia [...] lipca 2007 r. Nr [...] w przedmiocie uznania zarzutu zgłoszonego w postępowaniu egzekucyjnym oraz określenia wysokości zobowiązania z tytułu zaległości w opłacaniu składki członkowskiej postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, tj. zwolnienia od kosztów sądowych.

V SA/Wa 1786/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-10

Sprawa ze skargi J. S. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia ... sierpnia 2009 r. Nr ... w przedmiocie odmowy uznania za uzasadnione zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały;

V SA/Wa 2639/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-13

Sprawa ze skargi M. M. na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie uznania zarzutu zgłoszonego w postępowaniu egzekucyjnym oraz określenia wysokości zobowiązania z tytułu zaległości w opłacaniu składki członkowskiej; oddala skargę.

II GZ 96/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-07

Zażalenie M. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 3 marca 2008 r. sygn. akt V SA/Wa 2639/07 w zakresie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. M. na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie uznania zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: oddalić zażalenie
1   Następne >   2