Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol

II OSK 2289/14 - Wyrok NSA z 2015-02-24

Ordynacji podatkowej, które wiązać się będą z wykonywaniem zadań związanych z szeroko rozumianymi sprawami opłat za usuwanie odpadów, związanymi z wykonywaniem zadań...
. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), mających na celu: a) sprawdzanie terminowości: składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych...

III SA/Lu 581/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-03-18

z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60) poprzez wyznaczenie skarżącej Spółki jako inkasenta opłaty targowej...
o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 59 oraz art. 60 Ordynacji podatkowej, poprzez ograniczenie sposobu płacenia opłaty targowej jedynie do poboru w drodze...

III SA/Lu 591/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-11-24

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2006 r. Nr 121, poz. 844) w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...
Ordynacji podatkowej, poprzez ograniczenie sposobu płacenia opłaty targowej jedynie do poboru w drodze inkasa bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży, podczas gdy ustawa...

II SA/Ke 632/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-11-06

do określenia obowiązków inkasenta w szerszym zakresie, niż to wynika z definicji legalnej inkasenta zamieszczonej w art. 9 Ordynacji podatkowej. Konsekwencją...
w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, o czym przesądza bezpośrednio art. 2 § 1 pkt 3 tej ustawy. Podobnie...

I SA/Po 1036/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-10

) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej Ordynacja podatkowa) przepisy tej ustawy stosuje się do opłaty skarbowej...
oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych. Ten akt prawny reguluje także kwestie zapłaty podatku. W art.59 § 1 pkt.1) Ordynacji podatkowej...

I SA/Po 465/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-13

. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), zarządziła pobór w drodze inkasa podatków rolnego, leśnego...
w drodze uchwały rady gminy wynagrodzenia za inkasa, a mianowicie uregulowanie art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8...

II OSK 1328/10 - Wyrok NSA z 2010-09-07

organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych., W § 1 ww. uchwały Rada Gminy C. postanowiła, że 'wyraża...
administracyjnego, a nie przepisy Ordynacji podatkowej. Według organu dopuszczalna jest możliwość rozłożenia na raty opłaty planistycznej na zasadach określonych przez radę...

I SA/Wr 1400/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-06

- Ordynacja podatkowa postanawia: umorzyć postępowanie. W dniu 19 września 2006r. Wojewoda Dolnośląski wniósł skargę na uchwałę Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia...
30.06.2006r. nr XLI/221/06 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja...

I SA/Wr 1427/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-05-07

należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organów i osób...
Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych, W wyniku tej skargi strona przeciwna działając...

I SA/Wr 1428/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-06-18

organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie...
jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie...
1   Następne >   +2   +5   +10   44