Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

I SAB/Gl 17/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-30

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm., dalej: 'Ordynacja podatkowa')., Skarga została wywiedziona na podstawie następujących okoliczności...
14 maja 2012 r. złożyła na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 lit. b) w związku z art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej wniosek o zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości w 2006...

II FSK 2418/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-19

Zwrot nadpłaty podatku w przypadku objętym dyspozycjami art. 77 § 4 w zw. z art. 77 § 3 Ordynacji podatkowej jest czynnością materialno - techniczną, która w przypadku...
w dniu 14 maja, 2012 r., na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 lit. b) w zw. z art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia, 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8...

II FSK 3690/14 - Wyrok NSA z 2017-01-05

w Gliwicach zaakcentował, że interpretacji, o której mowa w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej...
jako 'Ordynacja podatkowa', podlegają przepisy prawa podatkowego, we wskazanym przez wnioskodawcę stanie faktycznym, a nie sam stan faktyczny i rozstrzygnięcie, czy dany...

III SAB/Wa 16/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-25

[...] uchylił, działając na podstawie art. 255 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.) - dalej Ordynacja...
i 2002 rok. Decyzją o numerze [...] Burmistrz Gminy W., działając na podstawie art. 254 § 1 Ordynacji podatkowej, zmienił wymiar podatku od nieruchomości położonej...

III SAB/Wa 17/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-25

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.) - dalej Ordynacja podatkowa, trzy wydane przez siebie decyzje: z dnia...
Gminy W., działając na podstawie art. 254 § 1 Ordynacji podatkowej, zmienił wymiar podatku od nieruchomości położonej w W. przy ul. O. za lata 1998-2001 i przypisał...

I SA/Wr 194/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-10

o Nr [...] na podstawie art. 14j § 1 i § 3 w zw. z art. 14b i 14c ustawy ordynacja podatkowa, w której uznał stanowisko strony skarżącej przedstawione we wniosku z dnia 14...
strona zarzuciła organowi iż ten dopuścił się naruszenia art. 145 § 2 w zw. z art. 14h ordynacji podatkowej ponieważ przedmiotową interpretację nie doręczył pełnomocnikowi...

I SA/Ke 363/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-09

. Postanowieniem z ... nr: ... na podstawie art. 216 i 165a § 1 Ordynacji podatkowej Prezydent Miasta K. odmówił wszczęcia postępowania w części dotyczącej II raty podatku...
od nieruchomości stąd postępowanie w ww. sprawie nie mogło zostać wszczęte., W dniu 4 czerwca 2020 r. Prezydent Miasta K. działając na podstawie art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej...

II FSK 1220/17 - Wyrok NSA z 2017-10-05

, że interpretacja indywidualna z dnia 2 lipca 2015 r. została wydana z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej. Wniosek spółki Prezydent Miasta otrzymał...
w dniu 23 marca 2015 r., a zatem przewidziany w art. 14d Ordynacji podatkowej trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji indywidualnej upływał w dniu 24 czerwca 2015 r...

I SA/Ke 421/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-31

strony sporu cywilnoprawnego. Przytoczył definicję obowiązku podatkowego (art. 4 Ordynacji podatkowej) oraz brzmienie przepisu art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach...
do wygaśnięcia ciążącego na nim zobowiązania podatkowego (art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej). W przypadku ustanowienia zarządu przymusowego na przedmiocie opodatkowania...

VIII SAB/Wa 6/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-05-14

przez organ istnienia lub wysokości nadpłaty objętej wnioskiem jedyną dopuszczalną formą rozstrzygnięcia jest decyzja określona zgodnie z art.210 Ordynacji podatkowej. Wynika...
to z treści art.21 § 3 Ordynacji podatkowej oraz przyjęcia, iż rozstrzygnięcie o prawach strony postępowania może zostać wydane wyłącznie w formie decyzji., Organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   100