Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

V SA/Wa 2014/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-26

razie, zastosowanie mają do nich przepisy Ordynacji podatkowej., Zgodnie z art. 2 § 1 pkt. 1 o.p. ma ona zastosowanie obok podatków, także do nie podatkowych należności Skarbu...
co do możliwości zastosowania do niniejszej sprawy art. 2 §1 oraz art. 2 §4 Ordynacji podatkowej jakie przedstawił organ są zasadne i prawidłowo powołane w odpowiedzi na skargę...

V SA/Wa 2075/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-05

organu, nie doszło także do przedawnienia należności na podstawie Ordynacji podatkowej, gdyż opłaty otrzymywane za lokale mieszkalne będące w zasobie WAM są kwalifikowane...
., Sąd podzielił stanowisko wyrażone przez organ, co do braku możliwości zastosowania w sprawie art. 2 § 1 oraz art. 2 § 4 Ordynacji podatkowej. Wojskowa Agencja...

II GSK 783/10 - Wyrok NSA z 2011-08-30

należności na podstawie Ordynacji podatkowej, gdyż opłaty otrzymywane za lokale mieszkalne będące w zasobie WAM są kwalifikowane, jako należności za usługi świadczone...
postanowienie podzielił stanowisko wyrażone przez organ, co do braku możliwości zastosowania w sprawie art. 2 § 1 oraz art. 2 § 4 Ordynacji podatkowej. Wojskowa Agencja...

V SA/Wa 2064/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-09-13

Sprawa ze skargi A. W. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] kwietnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłat za używanie lokalu mieszkalnego; postanawia: odrzucić skargę;

V SA/Wa 1764/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-23

Sprawa ze skargi M. B. na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] kwietnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: odrzucić skargę

V SA/Wa 614/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-09

Skarga kasacyjna K.W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 listopada 2009 r. sygn. akt V SA/Wa 614/09 w sprawie ze skargi K.W. na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] marca 2009 r. Nr [...] w przedmiocie uznania zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za niezasadne p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną.

III SA/Wa 2866/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-22

Sprawa ze skargi J. K. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] lipca 2006 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłat za zajmowany lokal postanawia: - odrzucić skargę -

V SA/Wa 2061/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-28

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi B. K. na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia ...października 2009 r. nr ... w przedmiocie odmowy uznania za zasadne zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym oraz odmowy wstrzymania tego postępowania postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku

V SA/Wa 2388/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi R. K. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] czerwca 2007 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłat za używanie lokalu mieszkalnego postanawia: odrzucić skargę;

V SA/Wa 610/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-08

Sprawa ze skargi T. B. na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] sierpnia 2005 r. Nr [...]; znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.
1   Następne >   +2   +5   11