Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

II FSK 1445/08 - Wyrok NSA z 2010-01-28

. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że obowiązek uiszczenia opłaty prolongacyjnej wynika z art. 57 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U....
konkurencji i konsumentów wprost wskazuje, że nie nalicza się odsetek od nieterminowej zapłaty kary pieniężnej i w tym zakresie nie stosuje się Ordynacji podatkowej. Ustawa...

III SA/Wa 218/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-03

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), powoływanej w dalszej części jako 'O.p.' Prezes Urzędu...
Ordynacji podatkowej wpływy budżetowe z tytułu kar i grzywien pobieranych na podstawie ustaw karnych, opłat sądowych oraz opłat i kosztów egzekucyjnych. Takie oceny...

I OSK 2617/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-12

oraz z 2017 r. poz. 935), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935...
w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

VI SAB/Wa 2/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-30

, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...

V SA/Wa 3805/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-09-09

z dnia, 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

VI SAB/Wa 40/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-13

i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a...
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Powyższe wyliczenie stanowi katalog zamknięty...

VII SAB/Wa 144/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-13

i 2196), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), postępowań...
, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające...

VI SAB/Wa 32/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-13

. 935), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), postępowań...
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

I SAB/Wa 156/23 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2023-08-03

administracyjnego określonego w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego, postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy - Ordynacja podatkowa, postępowań...
w działach IV, V i VI ustawy - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne orzekają również w sprawach...

V SA/Wa 993/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

. 127 § 3 k.p.a. w zw. z art. 67 b § 1 pkt 2 i art. 67 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 t. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), art. 98...
administracyjnego - Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. (dalej k.p.a.) lub w innych przepisach (np. w art. 247 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - Dz...
1   Następne >   +2   4