Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

VI SA/Wa 1421/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-14

2019 r.), do nakładania kar pieniężnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z z 2020r. poz. 1325 ze zm., dalej 'Ordynacja...
podatkowa'). Z kolei zgodnie z art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej, w przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do wywiązania...

VI SA/Wa 1391/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-27

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z z 2020r. poz. 1325 ze zm., dalej 'Ordynacja podatkowa'). Z kolei zgodnie z art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej, w przypadku ujawnienia...
się do argumentów Przewoźnika, wskazującego na upływ terminu do wszczęcia postępowania, określonego w art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej, organ wskazał, że zgodnie z art...

VI SA/Wa 1274/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-17

upływ terminu do wszczęcia postępowania określonego w art. 165b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, organ wskazał, że zgodnie z art. 209w ust. 1 ustawy Prawo lotnicze, kary...
. 5 ustawy Prawo lotnicze stanowiąca, że do nakładania kar pieniężnych stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej oznacza, że taka kara ma charakter niepodatkowej należności...

VI SA/Wa 703/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-21

.), do nakładania kar pieniężnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Z kolei, zgodnie z art. 165b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa...
. 165b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Prezes Urzędu wskazał, że zgodnie z art. 209w ust. 1 ustawy Prawo lotnicze, kary pieniężne Prezes Urzędu nakłada w drodze decyzji...

VI SA/Wa 648/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-07

pieniężnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Z kolei, zgodnie z art. 165b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w przypadku ujawnienia...
. 165b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, organ wskazał, że zgodnie z art. 209w ust. 1 ustawy Prawo lotnicze, kary pieniężne Prezes Urzędu nakłada w drodze decyzji...

VI SA/Wa 1273/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-19

. 209w ust. 5 u.p.l. (w brzmieniu sprzed 1 kwietnia 2019 r.), do nakładania kar pieniężnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j....
stanowiąca, że do nakładania kar pieniężnych stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej oznacza, że taka kara ma charakter niepodatkowej należności budżetu państwa...

VI SA/Wa 702/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-05

postępowania, określonego w art. 165b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, organ wyjaśnił, że zgodnie z art. 209w ust. 1 Pr.lotn., kary pieniężne Prezes ULC wymierza w drodze...
rozdziału III Ordynacji podatkowej, zgodnie z treścią art. 2 § 1 pkt 1 tej ustawy w ówczesnym brzmieniu. Natomiast po nowelizacji Ordynacji podatkowej na mocy ustawy z dnia...

VI SA/Wa 701/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-05

. 165b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, organ wyjaśnił, że zgodnie z art. 209w ust. 1 Pr.lotn., kary pieniężne Prezes ULC wymierza w drodze administracyjnej. Oznacza...
podatkowej, zgodnie z treścią art. 2 § 1 pkt 1 tej ustawy w ówczesnym brzmieniu. Natomiast po nowelizacji Ordynacji podatkowej na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r...

VII SA/Wa 1738/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-02

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.) postanowił sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w treści decyzji nr: [...] z dnia...
go postanowienia I instancji., Skarżąca Spółka zarzuciła:, - naruszenie przepisu art. 215 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r...

VII SA/Wa 1834/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-14

pismem z dnia [...] czerwca 2018 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarzucając naruszenie:, I) art. 2a Ordynacji Podatkowej w zw. z art...
dotyczący naruszenia art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacji podatkowej (Dz. U. 2018 poz. 800) (dalej określanej jako 'Ordynacja podatkowa'), w związku z art. 209w...
1   Następne >   +2   6