Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 195/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-30

. 114, art. 115, art. 116, art. 116a, art. 117, art. 118 § 1 i 2 oraz art. 119 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, o czym stanowi art. 31 u.s.u.s....
, Przepis art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa...

VI SA/Wa 3172/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-25

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, o czym szczegółowo stanowi przepis art. 31 u.s.u.s., Przepis art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że spadkobiercy...
Ordynacji podatkowej., W tej sytuacji, uznać należy, że ustalenie obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu powoduje obowiązek zapłacenia składek z tego tytułu...

VI SA/Wa 1469/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-19

. Do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio: przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, o czym szczegółowo stanowi art. 31 u.s.u.s., Przepis art. 97 § 1 Ordynacji...
spadkowe, według art. 98 § 1 Ordynacji podatkowej., Zatem, uznać należy, iż ustalenie obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, powoduje obowiązek zapłacenia...

VII SA/Wa 2011/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-03

się natomiast w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), która w art. 161 § 4 stanowi: 'Jeżeli ostatni termin przypada na sobotę...
nie obowiązuje regulacja przyjęta w Ordynacji podatkowej to jednak w orzecznictwie sądowoadministarcyjnym, stosując wykładnię funkcjonalną art. 57 § 4 kpa, uznano sobotę za dzień...

II GSK 1134/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-27

sądownictwa administracyjnego każdej decyzji administracyjnej wydawanej w jednym z różnorodnych trybów opartych czy to na k.p.a., czy Ordynacji podatkowej, czy też na podstawie...
postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej, a w niektórych sprawach dodatkowym wymaganiom określonym w odrębnych przepisach' {vide: J. Borkowski w: B. Adamiak, J...

II GSK 1116/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-27

administracyjną bez względu na to, czy wydaną w wyniku postępowania prowadzonego na podstawie k.p.a., Ordynacji podatkowej lub innych przepisów. Ich zatem stwierdzenie...
wydawanej w jednym z różnorodnych trybów opartych czy to na k.p.a., czy Ordynacji podatkowej, czy też na podstawie innej, przewidzianej przepisami szczególnymi procedury...

II GSK 919/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-29

na to, czy wydaną w wyniku postępowania prowadzonego na podstawie k.p.a., Ordynacji podatkowej lub innych przepisów. Ich zatem stwierdzenie w akcie administracyjnym powinno sugerować...
trybów opartych czy to na k.p.a., czy Ordynacji podatkowej, czy też na podstawie innej, przewidzianej przepisami szczególnymi procedury administracyjnej (vide: J. Drachal, J...

VI SA/Wa 2262/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-23

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne...
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Zaskarżone w niniejszej sprawie postanowienie...

II GSK 945/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-29

decyzję administracyjną bez względu na to, czy wydaną w wyniku postępowania prowadzonego na podstawie k.p.a., Ordynacji podatkowej lub innych przepisów. Ich zatem...
administracyjnej wydawanej w jednym z różnorodnych trybów opartych czy to na k.p.a., czy Ordynacji podatkowej, czy też na podstawie innej, przewidzianej przepisami szczególnymi...

II GSK 905/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-29

administracyjną bez względu na to, czy wydaną w wyniku postępowania prowadzonego na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej lub innych przepisów...
wydawanej w jednym z różnorodnych trybów opartych czy to na kodeksie postępowania administracyjnego, czy Ordynacji podatkowej, czy też na podstawie innej, przewidzianej...
1   Następne >   +2   +5   +10   13