Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

III SA/Wa 2179/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-23

dla miejsca położenia masy spadkowej. W myśl art. 1031 § 2 k.c. i art. 98 Ordynacji podatkowej odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe jest wyznaczona wartością...
publicznoprawnych wskazaną w art. 67 § 1 Ordynacji podatkowej (we wniosku błędnie podano § 10, której to jednostki redakcyjnej brak w tym przepisie). Ustalając przesłanki...

I SA/Ke 143/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-06-28

. Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 98 § 1 Ordynacji podatkowej spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe...
prawa i obowiązki spadkodawcy. W świetle art. 100 § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy orzeka w jednej decyzji o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień...

I GSK 2955/18 - Wyrok NSA z 2019-02-15

przez pryzmat zawartych w w/w wyroku Trybunału Konstytucyjnego zastrzeżeń konstytucyjnych dotyczących art. 70 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U....
2018r. poz. 800 ze zm., dalej: ordynacja podatkowa), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2002 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził bowiem, że art. 70 § 6 ordynacji...

III SA/Po 601/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-22

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa., Organ zasadnie wskazał w odpowiedzi na skargę, że rozstrzygnięcia w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek...
przepisy o zobowiązaniach podatkowych. Po wejściu w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), bieg terminu...

III SA/Gl 359/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-04

Społecznego z dnia 1 marca 2022 r., nr 0306-PU.411.8.2022 w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej uchyla...
na ubezpieczenie stosuje się odpowiednio wybrane przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa., Organ rozpatrując wniosek skarżącej o udzielenie ulgi...

I SA/Ke 668/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-01-18

na ubezpieczenie stosowało się odpowiednio przepisy o zobowiązaniach podatkowych. Po wejściu w życie ustawy z dnia, 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r...
podatkowej. Zgodnie natomiast z art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej nie ulegały przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże...

III SA/Łd 651/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-17

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), bieg terminu przedawnienia, w tym kwestia jego zawieszenia bądź przerwania...
, musiał być z kolei oceniany na gruncie art. 70 § 2-7 Ordynacji podatkowej. Zgodnie natomiast z art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej nie ulegały przedawnieniu zobowiązania...

I SA/Bd 475/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-01

Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r., sygn. akt SK 40/12 (publ.: OTK ZU nr 7/A/2013, poz. 97), dotyczące art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym do 31...
grudnia 2002 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2002 r...

III SA/Gl 1027/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-05

pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. M.M. wystąpiła...
. nr [...] w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej., W uzasadnieniu strona skarżąca podniosła...

I SA/Ke 307/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-08-31

nr 1271653), w której stwierdzono, że artykuł 130 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) ma zastosowanie...
do pracownika organu jednoosobowego w postępowaniu odwoławczym, o którym mowa w art. 221 tej ustawy. Ze względu na zbieżne brzmienie art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej z art...
1   Następne >   +2   +5   +10   98