Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X

III SA/Wa 3171/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-09

, poz. 1071 z późn. zm.), powoływanej dalej jako 'k.p.a.' oraz art. 21 § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn...
odpowiedzialność ponosi jedynie wnioskodawca. Z uwagi na to, że do opłat stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej, w przypadku ustalenia...

III SA/Wa 2218/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-11

postępowania., Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie:, - art. 116 § 1 pkt 1 lit b) ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze. zm...
wydanej dnia [...] marca 2011 r. jednocześnie nie podając podstawy prawnej w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, co w jego ocenie...

VI SA/Wa 877/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-22

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1335 ze zm., dalej też jako 'o.p.') w związku z art. 40 ust. 4 ustawy o tachografach, wydał decyzję nr [...], którą określił wysokość...
podatkowego w dniu jego powstania, zgodnie z art. 21 § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, który stanowi, że jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi...

III SA/Wa 2626/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-06

l pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60...
o miarach ,w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do ponoszenia opłat stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej., Skarżący do wniosków dołączał...

II GSK 567/09 - Wyrok NSA z 2010-04-28

Głównego Urzędu Miar na podstawie art. 21 § 4 w zw. z § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60) w zw. z art. 24 ust. 6 ustawy...
(Dz. U. Nr 229, poz. 2309), zwanego dalej: rozporządzeniem, wynosi 12.000 zł, a odsetki za zwłokę są naliczane na mocy art. 53 § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej od dnia...

II GSK 80/06 - Wyrok NSA z 2006-07-18

działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, co oznacza, że w przypadku ustalenia opłaty w nieprawidłowej wysokości lub z zastosowaniem nieprawidłowych stawek powstaje...
zobowiązanie, którego wysokość określa w drodze decyzji, na podstawie art. 21 § 4 w związku z § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, organ administracji miar. Organ administracji...

III SA/Wa 1762/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-11

, o której mowa w art. 72 § 1 pkt 2 (powinno być pkt 1 - przyp. Sądu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm...
się odpowiednio przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują organom administracji miar. Organem takim w zakresie...

III SA/Wa 1759/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-17

. Sądu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), powoływanej dalej jako 'O.p.'. Nierespektowanie przez PGUM wyroków...
na podstawie art. 24a ust. 4 P.m. Natomiast w myśl art. 24 ust. 6 P.m. do ponoszenia opłat stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa...

III SA/Wa 1758/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-17

. Sądu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), powoływanej dalej jako 'O.p.'. Nierespektowanie przez PGUM wyroków...
na podstawie art. 24a ust. 4 P.m. Natomiast w myśl art. 24 ust. 6 P.m. do ponoszenia opłat stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa...

III SA/Wa 2893/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-08

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm., w dalszej części uzasadnienia powoływanej jako O.p.) uchylił decyzje organu pierwszej...
. uiszcza podmiot kontrolowany lub nadzorowany - art. 24 ust. 4 i 5 ust. o m. Do ponoszenia opłat stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa...
1   Następne >   +2   6