Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

II FSK 1371/06 - Wyrok NSA z 2007-11-29

, stwierdzając, iż nie istniały podstawy do zawieszenia postępowania i zastosowania przepisu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej., Postanowieniem z dnia 27 grudnia 2004 r...
. Nr KP/503-93/04, Naczelnik Urzędu Skarbowego w B., działając na podstawie przepisów art. 216, art. 70b Ordynacji podatkowej w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 września...

I SA/Op 71/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-07-03

w Brzegu z dnia [...], które z mocy przepisów art. 201 § 1 pkt 2 i art. 216 Ordynacji podatkowej zawieszało postępowanie w sprawie., Powyższe postanowienie Izby Skarbowej...
Ordynacji podatkowej., W toku dalszego prowadzenia postępowania podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego...

I FSK 323/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-29

1 pkt 4 w zw. z art. 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) poprzez doręczenie pisma z pominięciem prawidłowo...
spółce 1 marca 2013 r. oraz zawierało pouczenie o jego niezaskarżalności w oparciu o art. 236 § 1 Ordynacji podatkowej, oraz, że możliwe jest wywiedzenie od niego skargi...

I SA/Op 72/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-07-03

§ 1 pkt 2 i art. 216 Ordynacji podatkowej zawieszało postępowanie w sprawie., Powyższe postanowienie Izby Skarbowej w Opolu stało się przedmiotem skargi wniesionej...
instancji uznając, iż nie istniały podstawy do zawieszenia postępowania i zastosowania przepisu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej., W toku dalszego prowadzenia...

I SA/Op 73/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-07-03

. 216 Ordynacji podatkowej zawieszało postępowanie w sprawie., Powyższe postanowienie Izby Skarbowej w Opolu stało się przedmiotem skargi wniesionej do sądu...
, iż nie istniały podstawy do zawieszenia postępowania i zastosowania przepisu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej., W toku dalszego prowadzenia postępowania...

I FSK 1320/21 - Wyrok NSA z 2022-01-11

wykładnia systemowa wewnętrzna art. 81b § 1 pkt 1 w związku z 81b § 2 Ordynacji podatkowej przesądza o tym, że przepisy te dotyczą postępowania podatkowego...
, które jest prowadzone na podstawie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej, a więc postępowania, w którym organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego...

II FSK 973/12 - Wyrok NSA z 2014-04-08

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U., z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej jako 'Ordynacja podatkowa' - z pisemnym uzasadnieniem, w związku z czym nie mógł...
§ 2 w zw. z art. 81 § 2 oraz w zw. z art. 274, art. 274a § 2 i art. 165 Ordynacji podatkowej, bowiem dokonane zostało w oparciu o dokument, któremu...

III SA/Wa 1821/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-28

sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm., dalej 'Ordynacja podatkowa') oraz art. 87 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku...
. 210 § 4 w związku z art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, poprzez niezamieszczenie uzasadnienia faktycznego i prawnego,, 4. art. 140 § 1 w związku z art. 87 ust. 2 zdanie 1...

I SAB/Bd 5/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-02-01

do protokołu wyjaśnienia. W związku z tym pismem z dnia [...] na podstawie art. 141 § l Ordynacji podatkowej podatniczka złożyła ponaglenie, w którym wniosła 'o wyznaczenie...
podatkowej kontrola winna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu do kontroli, o którym mowa w art. 283 Ordynacji...

III SAB/Wa 1/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-13

. 78 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa). Wyjaśniła, iż w związku z uchyleniem decyzji...
od osób prawnych za 2006 r. na zabezpieczenie w formie określonej w art. 33d § 2 pkt 6 lub pkt 7 Ordynacja podatkowa., Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. decyzją...
1   Następne >   +2   +5   +10   100