Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

V SA/Wa 52/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-02

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej: k.p.a., art. 116 i art. 116a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8...
Ordynacji podatkowej w dniu [...] lipca 2008 r. wydał decyzję, którą określił do zwrotu solidarnie członkom Zarządu [...] Towarzystwa [...] 'K.' we W. należność budżetu...

III SA/Wa 3449/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-14

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. - zwanej dalej 'K.p.a.') oraz art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8...
ma bowiem zastosowanie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, przewidujący pięcioletni termin przedawnienia zobowiązań podatkowych, gdy 'brak działania organu wynikał z braku informacji...

III SAB/Wa 7/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-10

cyt. ustawy nie wymienia wpłat z tytułu podatku od towarów i usług w grupie należności, do których zastosowanie mają przepisy Ordynacji podatkowej, to nie zmienia...
była podatkiem, to nie było potrzeby obejmowania tego rodzaju wpłat zakresem przepisu art. 49 ust. 1 ustawy, bowiem stosowanie ustawy Ordynacja podatkowa do tego rodzaju wpłat wynika...

V SA/Wa 376/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-01

. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.), oraz art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8...
niepodatkową należność budżetu państwa w rozumieniu art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej. Dlatego też, stosownie do art. 21 § 1 pkt 1 Minister Zdrowia w dniu...

II GSK 999/13 - Wyrok NSA z 2014-09-09

ustalającym, że zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Ustawodawca...
podatkowego, uregulowany w Ordynacji podatkowej. Tak więc, choć podatki art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zalicza do danin publicznych, to zasady i tryb...

II GSK 998/13 - Wyrok NSA z 2014-09-09

działalności gospodarczej, drugi zaś wyłącznie dla interpretacji prawa podatkowego, uregulowany w Ordynacji podatkowej. Tak więc choć art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy...
o finansach publicznych podatki zalicza do danin publicznych, to zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego określa inna ustawa - Ordynacja podatkowa...

VI SAB/Wa 53/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-04

. - Ordynacja podatkowa. Inaczej mówiąc, ustawodawca przewidział dwa odrębne sposoby wydawania (udzielania) interpretacji przepisów - jeden dla przepisów, z których wynika obowiązek...
, drugi zaś wyłącznie dla interpretacji prawa podatkowego, uregulowany w Ordynacji podatkowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym...

VI SA/Wa 2472/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-04

. 4 stwierdzono, że 'Zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r...
, z instytucją interpretacji przewidzianą w przepisach Ordynacji podatkowej, której zasady i tryb udzielania zgodnie z art. 10a ust. 4 ustawy o swobodzie reguluje - w odniesieniu...

III SA 3309/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-05

w art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) - dalej Ordynacja podatkowa - jeżeli odrębne przepisy nie stanowią...
w tej mierze uprawnienia organów podatkowych. Zgodnie z postanowieniami zawartymi we wspomnianym Dziale III Ordynacji podatkowej art. 21 § 1 pkt 2 zobowiązanie podatkowe...

II GSK 288/09 - Wyrok NSA z 2010-01-13

pobranej nienależnie. Sąd pierwszej instancji wskazał, iż z art. 290 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wynika, że protokół...
stwierdzającego nieprawidłowości w sposób pewny i stanowczy, podczas gdy zgodnie z art. 290 § 2 pkt 6a Ordynacji podatkowej protokół kontroli zawiera ocenę prawną sprawy będącej...
1   Następne >   +2   +5   10