Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SA/Wa 563/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

tylko wówczas, gdy sprawa w sposób bezpośredni bądź pośredni ma swe źródło w obowiązku podatkowym, zdefiniowanym w art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Stosownie natomiast do treści art. 4 Ordynacji podatkowej obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych...

IV SA/Wa 198/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-14

w całości zarzucając organowi lI instancji naruszenie art. 55 § 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 749 zwana dalej...
. 87 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody). Stosownie zaś do art. 62 § 4 Ordynacji podatkowej (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 749) do wpłat zaliczanych na poczet...

II SA/Op 288/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-11-18

ustawy Ordynacja podatkowa, postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, oraz postępowań, do których mają zastosowanie...
określonych w działach IV, V i VI ustawy Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Stosownie natomiast z art. 3 § 2a i § 3...

I OSK 534/13 - Wyrok NSA z 2014-10-23

się na zasadach ogólnych. Na tle ustawodawstwa regulującego postępowania administracyjne (tj. kpa i Ordynacji podatkowej), utrwalony jest pogląd, że niedopuszczalne jest stosowanie...
Ordynacji podatkowej; wyrok NSA z: 1.9.2008 r., II FSK 1541/06; uchwała 7 Sędziów NSA z 7.11.2010 r., I FPS 1/10, ONSAiWSA 2011/1/4; na tle k.pa - przykładowo - wyrok NSA...

IV SA/Wa 288/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-22

nie pokryła w całości należności głównej i naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty i w tej sytuacji, stosownie do art. 62 § 4 i art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej (Dz...
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...]grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowej 1. uchyla...

I OSK 603/13 - Wyrok NSA z 2013-08-21

- Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 186, poz. 1100), którą dodany został do Kodeksu postępowania administracyjnego art. 66a. Zgodnie z tym artykułem w aktach sprawy zakłada...
rozstrzygnięcia w sprawie'. W uzasadnieniu projektu podnosi się także, że: 'Dzięki prowadzeniu na bieżąco metryki sprawy w sprawach administracyjnych i podatkowych...

II OSK 2190/13 - Wyrok NSA z 2015-04-23

i w tej sytuacji, stosownie do art. 62 § 4 i art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) wpłatę dokonaną przez inwestora w dniu 16 stycznia...
wpłaty na poczet zaległości podatkowej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 22 maja 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 288/13...

II SAB/Wa 398/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-17

postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 186, poz. 1100), którą dodany został do Kodeksu postępowania administracyjnego art. 66a. Zgodnie...

I OSK 2095/13 - Wyrok NSA z 2015-07-30

k.p.a., który to przepis został uchylony ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926)., W pozostałym zakresie skarżący kasacyjnie powołuje...

VII SA/Wa 1133/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-07

skarg W. C. i Stowarzyszenia '[...]' w [...] na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] czerwca 2012 r., znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej skargi oddala
1   Następne >   2