Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

I SAB/Ke 8/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-02-12

.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie...
określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Katalog...

V SA/Wa 523/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-03-12

Sprawa ze skargi B. M. na postanowienie Ministra Transportu z dnia [...] września 2006 r. Nr [...] w przedmiocie uznania zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione; postanawia: odrzucić skargę;

VI SAB/Wa 40/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-29

. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r...
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne orzekają...

II GSK 257/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-11

Skarga kasacyjna B. M. w przedmiocie odrzucenia skargi od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 marca 2007 r., sygn. akt V SA/Wa 523/07 w sprawie ze skargi B. M. na postanowienie Ministra Transportu z dnia 19 września 2006 r., Nr [...] w przedmiocie uznania zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione postanawia: 1. oddalić skargę kasacyjną, 2. zwrócić skarżącemu nadpłaconą cześć wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie 98 (dziewięćdziesiąt osi...

VI SAB/Wa 57/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-30

skarżącemu kwotę 4.400 zł, po zaliczeniu w trybie art. 76 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa na poczet zaległości z nadpłaty kwoty 6.000 zł z tytułu zaległości...

VI SA/Wa 27/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-18

określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, dalej o.p.) postępowań, o których mowa w dziale V...
; 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających; 5) akty...

VI SA/Wa 1435/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-24

administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Dz. U. Nr 186, poz. 1100) jest tylko rejestrem czynności podejmowanych w postępowaniu administracyjnym. W doktrynie zwraca się uwagę...
kontroli, nie mogą stanowić dowodu w żadnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karno - skarbowym, dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy., Prezes UTK...