Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

V SA/Wa 2240/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-18

2009 r. o finansach publicznych,, 2. naruszenie art. 54 § 1 pkt 7 Ordynacji Podatkowej w zw. z art. 146 ust. 1 i ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach...
. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749)., Na wstępie należy wskazać, że organy nieprawidłowo prowadziły postępowanie odnośnie określenia obowiązku zwrotu przez Gminę...

II GSK 2190/14 - Wyrok NSA z 2016-03-08

stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, z wyjątkiem art. 57. Wobec tego zobowiązanie do zwrotu dotacji powstaje z mocy prawa stosownie...
do art. 21 § 1 pkt 1 w zw. z art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej oraz art. 144 ust. 1 lub art. 145 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. Decyzja w przedmiocie zwrotu...

III SA/Wa 2114/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-05

. 14 oraz art. 14a Ordynacji podatkowej., Odnosząc się do zarzutu naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię, która to została przyjęta w zaskarżonym wyroku...
. Zarówno jednak Kodeks postępowania administracyjnego jak i Ordynacja podatkowa przewidują w przypadku bezprzedmiotowości postępowania jego umorzenie a nie merytoryczne...

V SA/Wa 2935/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-17

. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) w związku z art. 45 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji...
. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) w związku z art. 45 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DZ...

II SA/Wa 1122/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-16

), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, ze zm.), postępowań, o których mowa w dziale V...
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

VIII SAB/Wa 27/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-05

określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...
w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Ponadto sądy...

IV SAB/Wa 1128/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-13

. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 935), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Z powyższego wynika, że zaskarżenie...

IV SA/Wa 3040/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-25

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego...
w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

IV SO/Wa 22/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-13

, 1579 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 935), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648...
1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Mając na uwadze szczegółowy zakres właściwości rzeczowej wyznaczony...

I SA/Wa 1933/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-11-18

administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy...
podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego, postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy - Ordynacja...
1   Następne >   3