Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

VI SA/Wa 1597/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-04

od nabywców w danym miesiącu;, - art. 47f ust. 1 ustawy o grach w związku z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz...
wysokości dopłaty) istnieje możliwość zastosowania art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa., Wskazany art. 63 ordynacji podatkowej ma zastosowanie...

VI SAB/Wa 29/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-28

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie...

V SA/Wa 77/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-30

. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 42 ust. 1 tej ustawy, należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadające państwowym...

V SA/Wa 77/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-28

i wydatków lub obejmuje ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Rozstrzygnięcie w tej kwestii będzie zależało od tego, co zostanie...

V SA/Wa 2060/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-17

r. o sygn. akt I GPS 2/12 uznał, że art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej (przepis o analogicznej treści jak art. 24 § 1 pkt 5 K.p.a.) ma zastosowanie do pracownika...
organu jednoosobowego w postępowaniu odwoławczym. Wspomniana uchwała dotyczyła, co prawda wyłączenia pracownika monokratycznego organu podatkowego w postępowaniu...

II GSK 2126/11 - Wyrok NSA z 2013-02-06

Skarga kasacyjna [...] '[...]' w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 r. sygn. akt V SA/Wa 77/11 w sprawie ze skargi [...] '[...]' w W. na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o umorzenie należności pieniężnej przypadającej do zwrotu 1. oddala skargę kasacyjną, 2. odstępuje od zasądzenia od [...] '[...]' w W. zwrotu kosztów postępowania k...

V SA/Wa 388/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

Sprawa ze skargi [...] na postanowienie Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego oddala skargę.

V SA/Wa 115/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-07

wymienionych w art. 156 k.p.a. lub w innych przepisach, np. w art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.). Zgodnie natomiast z unormowaniem art. 134...
. w części zobowiązującej Miasto i Gminę R. do zwrotu odsetek od kwoty 84.900,94 zł w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania...

V SA/Wa 1653/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-04

jest zapłata zobowiązania, podobnie jak zlecenie bankowi dokonania przelewu bankowego;, 3) art. 60 oraz art. 67 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 67 Ordynacji...
podatkowej poprzez jego niezastosowanie i zakwestionowanie możliwości rozliczenia skarżącej z wykonawcą w drodze wzajemnych świadczeń;, II. naruszenie przepisów...

I GSK 789/18 - Wyrok NSA z 2018-05-18

k.p.a. i odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej., W konsekwencji trafny okazał się też zarzut skierowany pod adresem Sądu I instancji, co do niezastosowania...
określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2., 2. Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości...