Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

II SA/Ol 312/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-08

przez organ II instancji w celu merytorycznego rozpoznania odwołania od decyzji z dnia '[...]' Zaskarżonej decyzji zarzucono naruszenie art. 213 § 5 Ordynacji podatkowej...
w zw. z art. 213 § 4 Ordynacji podatkowej i art. 214 tej ustawy poprzez stwierdzenie niedopuszczalności odwołania od decyzji, w sytuacji, gdy odwołanie zostało złożone...

IV SAB/Wa 465/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-19

określonego w K.p.a. oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań...
oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...

I SA/Wa 1448/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-09

. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm...
oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których majaą zastosowanie przepisy powołanych...

IV SA/Wa 84/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-29

. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613...
postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

II SA/Ol 464/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-07-20

naruszenie art. 208 w zw. z art. 133 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 u.g.h., przez prowadzenie postępowania i zaniechanie jego umorzenia...
gier losowych ma charakter zamknięty i nie można tu stosować wykładni rozszerzającej oraz naruszenie art. 122, art. 180 i art. 187 Ordynacji podatkowej i art. 129 u.g.h....

IV SAB/Wa 464/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-20

, ze zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań...
oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych...

IV SAB/Wa 20/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-02

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje przepisów...
prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;, 5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;, 6...

V SA/Wa 1836/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym dotyczącym zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi S. K. na informację Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z dnia ... lipca 2013 r. Nr ... w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa postanawia: odmówić przyznania skarżącemu prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

V SAB/Wa 19/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-06

podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie całkowitym, zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy p.p.s.a, zostaje przyznane osobie fizycznej, gdy osoba ta wykaże...

V SA/Wa 1836/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi S.K. na informację Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z dnia [...] lipca 2013 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa p o s t a n a w i a: - przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym tj.: 1. zwolnić od kosztów sądowych, 2. ustanowić radcę prawnego z urzędu, o którego wyznaczenie zwrócić się do Rady Okręgowej Izby Radców Prawny...
1   Następne >   3