Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

V SA/Wa 2065/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-03

z art. 116 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)., Zdaniem organu, w toku postępowania Skarżąca...
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy;, 2) art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na niezebraniu...

V SA/Wa 942/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-26

, o których mowa w art. 60 odpowiednie zastosowanie mają przepisy działu III ordynacji podatkowej. Art. 67a § 1 op stanowi, iż organ na wniosek podatnika w przypadkach...
prolongacyjną. Decyzja organu ma charakter uznaniowy ale musi uwzględniać przesłanki zawarte w art. 67a § 1 ordynacji podatkowej., A zatem z istoty decyzji uznaniowej...

V SA/Wa 943/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-26

publicznoprawnym a zawierają odesłanie w art. 67 ufp, iż do spraw należności, o których mowa w art. 60 odpowiednie zastosowanie mają przepisy działu III ordynacji podatkowej...
zawarte w art. 67a § 1 ordynacji podatkowej., A zatem z istoty decyzji uznaniowej wynika pozostawienie organowi swobody wyboru kierunku rozstrzygnięcia...

V SA/Wa 1826/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-18

materiału dowodowego oraz niewłaściwe zastosowanie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) poprzez...
odwoławczy stwierdził, iż w rozstrzyganej sprawie organ I instancji niesłusznie przywołał art. 67a Ustawy - Ordynacja podatkowa, gdyż zgodnie z art. 67 UoFP do spraw...

V SA/Wa 1488/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-24

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749...
, z późn. zm., dalej: 'o.p.')., Dział III ustawy Ordynacja podatkowa, zwanej dalej w skrócie 'o.p.', dotyczy zobowiązań podatkowych. Powyższe oznacza, że do ulg...

V SA/Wa 2542/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-16

Sprawa ze skargi S. w P. na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia ... września 2013 r. Nr ... w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty należności stanowiącej wydatki niekwalifikowane; postanawia: - odrzucić skargę.

V SA/Wa 2585/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-09

Sprawa ze skargi S. w Z. na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek naliczonych w związku z niezłożeniem w terminie wniosków o płatność; postanawia: - odrzucić skargę.

V SA/Wa 177/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-08

prawa do rozporządzania majątkiem, mają charakter bezwzględnie obowiązujący i są przepisami szczególnymi w stosunku do przepisów Ordynacji podatkowej, które dotyczą strony...
P.u.n. i nast. , to jednak wobec brzmienia przepisów Ordynacji podatkowej (art. 21 § 3) należy stwierdzić, że zgłoszenie do masy upadłości wierzytelności z tytułu...

V SA/Wa 2543/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-02

Sprawa ze skargi M. J. na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu odsetek; postanawia: -odrzucić skargę.

V SA/Wa 178/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-08

może następować w trybie art. 236 P.u.n. i nast. , to jednak wobec brzmienia przepisów Ordynacji podatkowej (art. 21 § 3) należy stwierdzić, że zgłoszenie do masy upadłości...
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków [...] do dnia zapłaty., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym...
1   Następne >   3