Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

III SA/Wa 2745/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-28

. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, dalej: 'Ordynacja podatkowa'). Spółka pismem z 29 grudnia 2010 r. wniosła o uzupełnienie decyzji poprzez uzupełnienie...
(z [...] lutego 2011 r.) Prezes PFRON wskazał na przepisy art. 59 § 1, art. 70 § 1 i 79 § 2 Ordynacji podatkowej i stwierdził, że zobowiązania za okres od stycznia 2003 r...

III SA/Wa 2121/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-13

, że na podstawie art. 115 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej jako Ordynacja podatkowa...
ustawa o rehabilitacji), a ponadto art. 108 § 2 pkt 2 lit. a) i art. 115 Ordynacji podatkowej., Decyzją z [...] marca 2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...

III SA/Wa 2394/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-18

naruszenie szeregu przepisów postępowania - ustawy z 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz 201, dalej Ordynacja podatkowa). Po pierwsze skarżący zrzucił organowi...
za jego zobowiązania, tj. naruszenia art. 116a w zw. z art. 116 Ordynacji podatkowej, a także w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz...

III SA/Wa 270/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), bowiem termin przedawnienia zobowiązania strony objętego powyższą decyzją był krótszy...
przez stronę przepisów Ordynacji podatkowej i nieuregulowanie w ciągu 5 lat ciążących na stronie należności, a także wniesienie odwołania od decyzji Prezesa Zarządu PFRON...

III SA/Wa 13/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-12

podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.; dalej: Ordynacja podatkowa) oraz uprawdopodobniono, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane...
wykonalności, spełniona była przesłanka określona w art. 239b § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, bowiem okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego był krótszy...

III SA/Wa 83/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-23

podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa) w związku z art. 49 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej...
i art. 187 § 1 w związku z art. 116 § 1 ust. 1 lit. a Ordynacji podatkowej w wyniku zaniechania pełnego wyjaśnienia i rozważenia istotnych okoliczności dotyczących stanu...

III SA/Wa 82/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-23

podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa) w związku z art. 49 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej...
. 187 § 1 w związku z art. 116 § 1 ust. 1 lit. a Ordynacji podatkowej w wyniku zaniechania pełnego wyjaśnienia i rozważenia istotnych okoliczności dotyczących stanu...

II FSK 992/18 - Wyrok NSA z 2018-11-13

przez kontrolę nieprawidłowości”, o którym stanowi art. 165b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), następowało...
. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej zwana: 'Ordynacji podatkowej') w związku z art. 49 ustawy o rehabilitacji poprzez uchybienie terminu na wszczęcie...

III SA/Wa 2622/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-10

o rehabilitacji') i art. 233 § 2 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), Minister Pracy i Polityki...
naruszenie:, 1. art. 120, art. 121 § 1, art. 122 w związku z art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej polegające na zaniechaniu wyznaczenia terminu do zapoznania się materiałem dowodowym...

III SA/Wa 1488/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-28

decyzji strona zarzuciła prawo naruszenie:, 1. art. 116 § 1 pkt la i § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm...
.; dalej: Ordynacja podatkowa) w zw. z art. 10 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2003 r. nr 60, poz. 535 ze zm., dalej prawo...
1   Następne >   +2   +5   +10   100