Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

V SA/Wa 1983/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-13

do zwrotu., W piśmie z dnia 12 marca 2012 r. [...] w [...] poinformował organ, że ' (...) stosowanie do art. 78a Ordynacji podatkowej wpłaty dokonane w dniach 17 i 24 lutego...
, określił wówczas należność, którą - posiłkując się pojęciami wynikającymi z Działu III Ordynacji podatkowej - można było potraktować jako zaległość podatkową, zaś decyzję...

I SA/Wa 1154/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-20

I instancji., Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że Prezydent Miasta S., powołując się na przepis art. 209 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
[...]. Wskazał, że zgodnie z art. 209 § 1 ustawy 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ...

II GSK 542/11 - Wyrok NSA z 2012-05-10

- art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm., dalej: Op. ) wskazuje jako organ właściwy ministra...
WSA, zasadniczą cechą różniącą omawiane wpłaty z ustawy o kinematografii od danin, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, jest związanie tychże wpłat...

VI SA/Wa 1861/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-22

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm., dalej: 'o.p.'), jeżeli chodzi o interpretację prawa podatkowego., Zdaniem Ministra...
jego pisemnej interpretacji właściwy jest Minister Finansów w trybie przepisów działu II, rozdziału la ustawy - Ordynacja podatkowa, a nie Dyrektor Polskiego Instytutu...

VI SA/Wa 2301/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-04

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm., dalej: Op. ) wskazuje jako organ właściwy ministra właściwego do spraw finansów...
o kinematografii od danin, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, jest związanie tychże wpłat nie z budżetem państwa lub jednostki samorządu terytorialnego...

III SA/Wa 17/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-04

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). W uzasadnieniu wniosku Skarżąca podniosła, iż ustanawiający obowiązek dokonywania powyższych...
z wpłatami odsyła do działu III Ordynacji podatkowej. W konsekwencji, na podmiotach zobowiązanych do wpłat ciąży obowiązek poszanowania i przestrzegania cytowanego wyżej...

II FSK 147/08 - Wyrok NSA z 2009-05-19

§ 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; w dalszym tekście 'Ordynacja podatkowa') w związku z art. 19 ust...
administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.; dalej jako 'Kpa') oraz art. 19 ust. 1 i 9 ustawy o kinematografii w związku z art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, utrzymał w mocy...

II FSK 1346/07 - Wyrok NSA z 2009-01-20

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). W uzasadnieniu wniosku skarżąca podniosła, iż ustanawiający obowiązek...
, iż zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Skarżąca była zobowiązana na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy o kinematografii...

III SA/Wa 16/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-22

'). Jako podstawę swojego wniosku wskazała art. 75 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm., dalej Op) w zw. z art. 19 ust. 9...
Filmowej. Otóż poddając analizie przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa, Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż w świetle unormowań zawartych...

VII SA/Wa 854/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-17

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje przepisów...
r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Zaskarżone postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego...
1   Następne >   +2   +5   9