Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

II FSK 368/09 - Wyrok NSA z 2010-07-14

z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), Minister Pracy i Polityki Społecznej utrzymał w mocy postanowienie Prezesa...
, na poczet którego zobowiązania podatnik dokonuje wpłaty, zgodnie z art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej może nastąpić równocześnie z wpłatą lub wcześniej. Późniejsze...

III SA/Wa 214/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-11

stanu faktycznego i pominięcie dowodów wskazujących na zapłatę przez nią zobowiązań; art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez pominięcie wyznaczenia stronie terminu...
do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz naruszenie art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej poprzez 'określenie zapłaty zobowiązania które wygasło'. W uzasadnieniu...

III SA/Wa 1805/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-06

Przewidziana w art. 226 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ możliwość zmiany własnej decyzji przez organ I instancji...
. Jego zdaniem różnice te naruszają art. 121 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, bo 'podważają zaufanie do organów podatkowych'. Naruszenie tej zasady może stanowić podstawę...

II FSK 904/08 - Wyrok NSA z 2009-11-25

z art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej przelewy strony rozliczono proporcjonalnie na kwotę główną i odsetki. Decyzją z 10 września 2002r., zmieniającą decyzję z 21 grudnia...
w odwołaniu z 12 stycznia 2007r. wyjaśniła, iż zgodnie z art. 68 § 1 i 4 Ordynacji podatkowej zaległości uległy przedawnieniu 16 grudnia 2002r. Od 1 stycznia 2007r...

III SA/Wa 1124/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-17

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2102 r. poz. 747, dalej: Ordynacja podatkowa). Kontrolę podatkową przeprowadzono w dniach od 11 października 2012 r...
. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.), art. 281 i 283 Ordynacji po podatkowej, art. 6 ust. 6 pkt 3 i 8 ustawy o urzędach i izbach...

III SA/Wa 45/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-08

ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania P. [...] Sp. z o. o. z siedzibą w W., Minister...
się na art. 22 § 1 Ordynacji podatkowej organ I instancji stwierdził, że pozbawiony został uprawnień do wydawania decyzji w sprawie zaniechania poboru wpłat. Oznacza...

II FSK 772/05 - Wyrok NSA z 2006-05-26

i Polityki Społecznej, wskazując, że z powodu naruszenia przez organ I instancji terminu z art. 77 par. 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej stwierdzona nadpłata podlega...
naruszenie art. 169 par. 1 i art. 121 par. 1 Ordynacji podatkowej. Spółka złożyła tylko jeden wniosek o stwierdzenie nadpłaty - pismem z dnia 18 grudnia 2001 r...

III SA 3006/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-02

./ do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ oznacza bezwzględny wymóg stosowania zasad określonych...
w tych przepisach dotyczących prowadzenia postępowania również w przypadku wydawania decyzji na podstawie art. 67 par. 1 Ordynacji podatkowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

III SA/Wa 363/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-17

i Polityki Społecznej zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy., Podkreślił, że podstawą prawną decyzji organu I instancji był art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej, z mocy art. 49 ust...
2 i 7 k.p.a. oraz art. 62 § 1, art. 68, art. 72, art. 77 i art. 93 Ordynacji podatkowej, a w uzasadnieniu skargi także naruszenie art. 10 i art. 12 k.p.a oraz art. 15 §...

III SA/Wa 732/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-02

, że na podstawie art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. 2012, poz. 749 ze zm., dalej: 'Ordynacja podatkowa') odpowiedzialność...
ponosi odpowiedzialność w trybie art. 116 Ordynacji podatkowej, podczas gdy S.S. w maju 2010 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu, a ponadto nie zajmował...
1   Następne >   +2   +5   +10   51