Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej X

V SA/Wa 1204/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-26

. naruszenie przepisów prawa, które miało wpływ na wynik sprawy, a to:, 1.1. art. 51 § 1 oraz art. 21 § 1 ust. 2 w zw. z art. 116 § 2 Ordynacji podatkowej poprzez błędne...
.;, 1.2. art. 116 § 2 Ordynacji podatkowej poprzez orzeczenie o odpowiedzialności S. G. za zaległości niepodatkowe Spółki, mimo że zaległości niepodatkowe nie powstały...

V SA/Wa 1203/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-26

ust. 2 w zw. z art. 116 § 2 Ordynacji podatkowej poprzez błędne przyjęcie, że upływ czternastodniowego terminu od dnia doręczenia ostatecznej decyzji określającej kwotę...
niepodatkowej w okresie pełnienia funkcji członka zarządu przez S. G.;, 1.2. art. 116 § 2 Ordynacji podatkowej poprzez orzeczenie o odpowiedzialności S. G. za zaległości...

V SA/Wa 487/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-07

zwrot został, zgodnie z art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej, proporcjonalnie uznany na poczet kwoty należności głównej oraz kwoty odsetek jak dla zaległości podatkowych...
od 31.12.2017 r. zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej;, 2) 514,43 zł - wymagalnej od 19.11.2012 r. i przedawnionej od 31.12.2017 r. zgodnie z art. 70 Ordynacji...

V SA/Wa 363/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-02

1 Ordynacji podatkowej polegające na nie umorzeniu postępowania z uwagi na fakt jego przedawnienia, zważywszy, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat...
, naruszenie zasady prawdy obiektywnej oraz legalizmu (art. 120 i 122 Ordynacji podatkowej) poprzez niedołożenie przez organ podatkowy starań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu...

I GW 6/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-09

w administracji powinno mieć zastosowanie jedynie w zakresie nieuregulowanym w u.f.p. O ile zatem ani przepisy k.p.a., ani przepisy Ordynacji podatkowej odnoszące...
środków na podstawie tych przepisów oraz w związku z tymi przepisami i na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa., Zauważyć należy, że powyższa okoliczność ma istotne...

V SA/Wa 2172/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-04

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zm.; daiej: 'op') w zw. z art. 207 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r...
należności budżetowych i należności podatkowych., Kwestię odpowiedzialność członka zarządu regulują przepisy ustawy Ordynacja podatkowa., Zgodnie z art. 116 § 2 op...

V SA/Wa 1152/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-25

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie...

V SA/Wa 1078/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-10-23

i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia...
. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

V SA/Wa 1452/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-27

i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia...
. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

V SA/Wa 2180/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-08

2 w zw. z art. 54§ 1 pkt 3 w zw. z art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej poprzez przyjęcie, że odsetki za zwłokę zostały naliczone w decyzji organu I instancji zgodnie...
z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa., Podnosząc powyższe zarzuty strona skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie postępowania...
1   Następne >   2