Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

VII SA/Wa 1521/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-02

. i 25 lutego 2021 r., Decyzję w przedmiocie zastosowania ulgi, o której mowa w art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, organy podatkowe podejmują w ramach tzw. uznania...
administracyjnego. Wykładnia gramatyczna art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej daje podstawę do stwierdzenia, że do uznania administracyjnego, a więc możliwości wyboru określonego...

VII SA/Wa 82/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-04

1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania T S, utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z [...] sierpnia 2020 r., znak...
legalizacyjną. Stosownie do art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, rozpatrując wniosek strony o udzielenie ulgi w spłacie zaległości podatkowych organ zobowiązany...

VII SA/Wa 2216/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

. z art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U, z 2020 r. poz. 1325, ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania D. i G. K. - utrzymał w mocy decyzję Wojewody...
budowlane, zgodnie z którym do opłat legalizacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa., Na mocy art. 67a § 1...

VII SA/Wa 981/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-06

pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa poprzez zastosowanie ulgi w postaci umorzenia opłaty legalizacyjnej w części, tj. w kwocie 15 000,00 zł...
.) do opłat legalizacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, ze zm.)., Organ...

VII SA/Wa 2007/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-31

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) w zw. z art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst...
się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Na podstawie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy, na wniosek...

VII SA/Wa 1722/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-25

. z art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania z dnia 8 kwietnia 2021 r. E...
spółki;, - art. 49c ust. 1 prawa budowlanego w zw. z art. 67a Ordynacji podatkowej poprzez ich niezastosowanie, podczas gdy w stanie faktycznym sprawy zachodzą przesłanki...

VII SA/Wa 1062/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-01

. U z 2020 r. poz. 1333 ze zm., dalej: 'Prawo budowlane') w zw. z art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325...
, ze zm., dalej: 'Ordynacja podatkowa'), po rozpatrzeniu odwołania M. P. od decyzji Wojewody [...] (dalej: 'Wojewoda') z dnia [...] stycznia 2021 r. nr [...] odmawiającej...

VII SA/Wa 810/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-09

r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, ze zm. dalej: 'o.p.') - po rozpatrzeniu odwołania J.B. (dalej: 'skarżący') od decyzji Wojewody [...] z [...] grudnia...
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.). Na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa organ podatkowy...

VII SA/Wa 1442/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-08

., poz. 1333 ze zm.) w zw. z art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania I. P.j...
budowy. Równocześnie organ odwoławczy wskazał, że postępowanie prowadzone na podstawie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej dotyczące umorzenia opłaty legalizacyjnej...

VII SA/Wa 1299/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-16

. z art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, ze zm., dalej: 'Ordynacja') po rozpatrzeniu odwołania A. K...
Minister w pierwszej kolejności powołał treść art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, wskazując, że postępowanie prowadzone w oparciu o ten przepis nie ma na celu badania...
1   Następne >   3