Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

VI SA/Wa 195/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-30

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r.. poz. 201, ze zm.). Ponadto Spółka przedstawiła kalkulację zapłaconych odsetek za zwłokę, w której zdaniem...
odnoszą się do postępowań podatkowych objętych reżimem prawnym procedury - Ordynacja podatkowa. Natomiast Prezes Agencji prowadząc postępowanie w sprawie określenia wysokości...

VI SA/Wa 540/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-14

. 343 ze zm.; dalej jako ustawa o zapasach) oraz na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8...
z dnia 3 grudnia 2009 r. Agencja poinformowała, że nie znajduje uzasadnienia dla uznania, iż powołane przez skarżącą przepisy Ordynacji podatkowej mają zastosowanie...

V SA/Wa 819/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-19

o przyjętą doktrynę lub też określenie ustawowe zawarte w Ordynacji podatkowej tj. jako świadczenie pieniężne na rzecz państwa, o charakterze przymusowym, generalnym...
zapasowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III oraz działu V ustawy Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania...

VI SA/Wa 529/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-19

§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej Ordynacja podatkowa) w zw. z art. 66 ust. 6 ustawy o zapasach i art...
właściwym w sprawie opłaty zapasowej jest Prezes Agencji, któremu przysługują uprawnienia organu podatkowego określone w dziale III i V Ordynacji podatkowej. Kara administracyjna...

II GSK 349/19 - Wyrok NSA z 2022-03-15

., Pismem z [...] października 2009 r. skarżąca, powołując się na przepis art. 77 § 1 pkt 3 w zw. z art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...
poinformowała, że nie znajduje uzasadnienia dla uznania, że powołane przez skarżącą przepisy Ordynacji podatkowej mają zastosowanie w odniesieniu do kary pieniężnej...

II GSK 1040/19 - Wyrok NSA z 2022-04-05

w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia, że skoro do opłaty zapasowej mają zastosowanie przepisy również rozdziału 5 Działu III Ordynacji podatkowej, to należy uznać...
, że odsetki za zwłokę w opłacie zapasowej, o których mowa jest w rozdziale 6 Działu III Ordynacji podatkowej powstają z 'mocy prawa', tj. z chwilą niezapłacenia opłaty...

II GSK 1647/18 - Wyrok NSA z 2019-09-27

za zwłokę liczonych od dnia powstania zaległości do dnia zapłaty zaległości, zgodnie z art. 53 i 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r...
administracyjnego oraz pomimo tego, iż aktualny pozostaje obowiązek zapłaty odsetek od terminowo uiszczonej opłaty zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej., Sąd I instancji...

VI SA/Wa 1234/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), dalej: 'o.p.', a także w związku z art. 21 b ust. 13 i ust. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach...
Działu III Ordynacji podatkowej. Odsetki za zwłokę są następstwem powstania zaległości podatkowej (tu: zaległości w opłacie zapasowej). Powstają one w sytuacji...

VI SA/Wa 2286/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-21

na podstawie art. 21 § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), dalej: 'Ordynacja podatkowa', w celu...
opłaty). Określenia 'w terminie' nie należy bowiem wiązać z opóźnieniem w uiszczeniu opłaty, gdyż w przypadku opóźnienia 'karą' są odsetki podatkowe (art. 53 § 1 Ordynacji...

II GSK 2320/23 - Wyrok NSA z 2024-03-07

wskutek działania siły wyższej, albowiem spółka nie wykazała, że rzeczywiście doszło do blokady jej rachunku bankowego na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa...
, że spółka nie wykazała, że rzeczywiście doszło do blokady jej rachunku bankowego na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, ani też - co nie mniej istotne - nie wyjaśniła...
1   Następne >   +2   5