Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

I SA/Wa 1063/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-07

, zawartego we wniosku o stwierdzenie nieważności, że w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa...
, bowiem kwestionowana decyzja nie była wydawana w oparciu o procedurę i zasady zawarte w ustawie Ordynacja podatkowa. Ponadto argument, że zobowiązania są przedawnione...

II SA 3697/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-14

Nr [...]. Obok dotychczas powoływanych argumentów Minister powołał się na art. 59 lub art. 66 Ordynacji podatkowej, w świetle których brak jest przesłanek do ustalenia...
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), do których mają zastosowanie przepisy działu III tej ustawy. Natomiast na podstawie art. 2 § 3 ustawy...

III SA/Wa 53/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-14

na tle art. 67 § 1 Ordynacji podatkowej, jednakże zdaniem Sądu wobec jednakowego tj. uznaniowego charakteru decyzji wydawanych na podstawie tego przepisu i art. 219 ust...

II SA 4017/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-22

za udzielenie koncesji są należnościami budżetu państwa i podlegają regulacji zawartej w dziale III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa poświęconej...
decyzji o udzieleniu koncesji i wygaśnie dopiero po jego wykonaniu lub na zasadach ustalonych w dziale III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Organ...

II SA 1399/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-20

sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) poświęconej zobowiązaniom podatkowym, stosownie do dyspozycji art. 2 § 2 ustawy. Zdaniem Ministra...
koncesji i wygaśnie dopiero po jego wykonaniu lub na zasadach ustalonych w dziale III ustawy-Ordynacja podatkowa. Opłata koncesyjna była nierozerwalnie związana z wydaniem...

I SA/Wa 275/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-30

administracyjnego lub sądu (patrz: Komentarz do Ordynacji podatkowej, C. Kosikowski i inni, Dom Wydawniczy 'ABC' 2002, s. 468, wyrok z dnia 1 kwietnia 1998 r. - III SA 24/97...

I SA 1839/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-20

na podstawie art. 66 § 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) za zgodą Urzędu Skarbowego [...]., Kierownik Urzędu...

IV SA/Wa 46/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-18

. akt FPS 6/04 (ONSAiWSA 2005, z. 4, poz. 66), wydaną na tle odpowiadającego treści art. 10 § 1 k. p. a. przepisu art. 200 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), należy wskazać, że warunkiem koniecznym uchylenia decyzji z powodu naruszenia przepisów postępowania jest wykazanie...