Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X
  • Symbol

II GW 4/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-09

również, że zgodnie z treścią art. 15 Ordynacji podatkowej przestrzega swojej właściwości rzeczowej. Powołał przy tym treść przepisu, § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia...
był Marszałek Województwa M. i należności te nie są wskazane w art. 2 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, to wszelkie czynności, które zostałyby podjęte przez wnioskującego, byłyby...

II FW 12/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-13

za wydobycie kopaliny nie mógł jednak rozpatrzyć wniosku podatników o umorzenie odsetek od powstałej zaległości podatkowej, do których stosuje się przepisy Ordynacji...
, poparte niebudzącym wątpliwości orzecznictwem sądowym, jest takie, że organ koncesyjny (Marszałek Województwa) nie jest właściwy w sprawach określonych w Ordynacji podatkowej...

II SAB/Gl 47/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-08-21

. 77 § 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. 2012, poz. 749 z późn. zm.)., W związku z powyższym pełnomocnik wniósł o:, 1...
ustawy Ordynacja podatkowa nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji określającej...

II GSK 890/11 - Wyrok NSA z 2012-07-04

. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), w zw. z art. 2 § 1 pkt 3, art. 72 § 1 i art. 75 § 2 pkt 2 lit. c ustawy - Ordynacja podatkowa oraz w zw. z art. 8 k.p.a....
) art. 2 § 1 pkt 1, art. 3 pkt 8, art. 72 § 1 pkt 1, art. 73 § 1 pkt 1, art. 75 § 1 i § 2 pkt 1 lit. b i c i art. 77b § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przez przyjęcie...

II OSK 3241/14 - Wyrok NSA z 2015-07-14

wynikającego z treści art. 77 § 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa., W związku z powyższym Huta wniosła o:, 1. zobowiązanie Marszałka...
niewniesienia odwołań stały się ostateczne i prawomocne., Huta wskazała następnie, że zgodnie z art. 77 § 1 pkt 1 lit. b ustawy Ordynacja podatkowa nadpłata podlega...

II SAB/Gl 20/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-20

, art. 62 § 1, § 4, art. 72 § 1, art. 75 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz.60 ze zm.) w związku z art. 281...
stwierdzonej nadpłaty w kwocie 1.158.288,88 zł, powołując się na art. 77 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Przyznała, że decyzję z dnia [...] roku zaskarżyła, ale jedynie w części...

VI SA/Wa 1145/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-09

podatkowa (Ordynacja) oraz w zw. z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; dalej: K.p.a.), przez błędne uznanie, iż brak...
. art. 2 § 1 pkt 3 art. 72 § 1 oraz art. 75 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej poprzez wskazanie, że Dyrektor Centrum błędnie uznał, że brak jest podstaw prawnych do zwrotu...

I GW 6/20 - Wyrok NSA z 2020-09-15

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.)., W myśl zaś art. 94 ust. 1 powołanej ustawy kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.)., Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego - mając w niniejszej sprawie do czynienia z faktem...

II FSK 410/10 - Wyrok NSA z 2011-08-10

na podstawie art. 68 §1 Ordynacji podatkowej z uwagi na upływ 3-letniego terminu przedawnienia., • Decyzją z 18 października 2005 r. Minister Środowiska stwierdził nadpłatę...
przepis. Sąd I instancji dokonał błędnej oceny co do działania Marszałka zgodnie z prawem. W sprawie winien mieć zastosowanie art. 77 §1 pkt 1 lit. a) Ordynacji podatkowej...

II SA/Łd 500/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-15

dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w art. 79b i 79c, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...
województwa. Z kolei w dziale III Ordynacji podatkowej wskazano art.67a, iż organ podatkowy, na wniosek podatnika, przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika...
1   Następne >   +2   +5   +10   13