Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II OSK 2207/14 - Wyrok NSA z 2016-05-18

§ 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej poprzez odstąpienie od jego zastosowania oraz wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w części dotyczącej określenia łącznej kwoty...
oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej. W wyniku powyższego powstała nadpłata. Zgodnie bowiem z art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej za nadpłatę...

II OSK 2150/14 - Wyrok NSA z 2016-05-18

oprocentowania została wyliczona zgodnie z art. 78 § 3 pkt 3 lit. b Ordynacji podatkowej i przysługuje stronie, od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, bowiem decyzja...
Lekarza Weterynarii w G., zarzucając naruszenie przepisu prawa materialnego, tj. art. 2 § 2 w związku z art. 78 § 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej poprzez odstąpienie...

IV SA/Wa 118/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-26

załącznikach do decyzji. Wysokość oprocentowania została wyliczona zgodnie z art. 78 § 3 pkt 3 lit. b Ordynacji podatkowej i przysługuje stronie, od dnia złożenia wniosku...
Ordynacji podatkowej poprzez odstąpienie od jego zastosowania oraz wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w części dotyczącej określenia łącznej kwoty oraz początkowego...

IV SA/Wa 119/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-26

załącznikach do decyzji. Wysokość oprocentowania została wyliczona zgodnie z art. 78 § 3 pkt 3 lit. b Ordynacji podatkowej i przysługuje stronie, od dnia złożenia wniosku...
Ordynacji podatkowej poprzez odstąpienie od jego zastosowania oraz wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w części dotyczącej określenia łącznej kwoty oraz początkowego...

IV SA/Wa 1853/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-27

. z art. 78 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm., określanej dalej również jako 'O.p.'), poprzez odstąpienie...
kryteriami Sąd uznał, iż w przedmiotowej sprawie skarga nie jest zasadna., Zagadnienie nadpłat uregulowane zostało w Rozdziale 9 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 72...

II SA/Gd 468/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-03

Na mocy art. 2 par. 2 Ordynacji podatkowej do opłat pobieranych przez Inspekcję Weterynaryjną mają zastosowanie przepisy działu III tej Ordynacji., Żądanie zwrotu...
, że do uiszczania opłaty za wydanie karty pojazdu nie ma zastosowanie ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), gdyż jej zapłata...

II SA/Gd 469/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-03

administracyjnymi było stwierdzenie, że do uiszczania opłaty za wydanie karty pojazdu nie ma zastosowanie ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 8 z 2005 r., poz. 60...
mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej., Zgodnie z art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III tej ustawy stosuje...

III SA/Po 790/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-22

Sprawa ze skargi I na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutu dotyczącego odroczenia terminu wykonania obowiązku pieniężnego postanawia sprostować oczywistą omyłkę w komparycji postanowienia z dnia 14 stycznia 2011r., sygn. III SA/Po 790/10 w ten sposób, że nazwę skarżącej spółki 'I' zastąpić nazwą 'E'

III SA/Po 828/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-07

Sprawa ze skargi x na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutu dotyczącego prowadzenia postępowania egzekucyjnego postanawia odrzucić skargę kasacyjną

III SA/Po 827/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-13

Sprawa ze skargi Sp. z o.o. w L. na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia ....r., nr ... w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutu dotyczącego prowadzenia postępowania egzekucyjnego postanawia : odrzucić skargę kasacyjną
1   Następne >   +2   +5   7