Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

V SA/Wa 2201/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-03

. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.)., W związku z tym, że art. 70 Ordynacji podatkowej znajduje się w jej dziale III w celu zastosowania...
do niej 5-letniego terminu przedawnienia konieczne jest uznanie opłaty abonamentowej za opłatę w rozumieniu art. 2 par. 2 Ordynacji podatkowej, a także stwierdzenie, że ustawa...

V SA/Wa 60/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-15

roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej płatności. O powyższym stanowi art. 2 § 2 w związku z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r...
., poz. 749 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa)., Dodatkowo organ wskazał na tryb uzyskania i sposób zwolnienia od opłat. Wyjaśnił również, że Poczta Polska SA informuje...

V SA/Wa 4784/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-08

Sprawa ze skargi H. C. na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] sierpnia 2015 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych postanawia: odrzucić skargę

V SA/Wa 3865/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-09-10

Skarga U. Z na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowa umorzenia zaległości w płatności opłaty abonamentowej postanawia: odrzucić skargę

V SA/Wa 3634/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-10-28

Sprawa ze skargi R. R. na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości w płatności opłat abonamentowych postanawia: odrzucić skargę.

V SA/Wa 3996/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-12-20

Skarga A. B. na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] stycznia 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia części zaległości z tytułu opłat abonamentowych i umorzenia postępowania administracyjnego w pozostałym zakresie postanawia odrzucić skargę.

V SA/Wa 463/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-27

sposób w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Nie zgadza się z poglądem tam wyrażonym, że opłata abonamentowa podlega przepisom Ordynacji podatkowej., Powołując się na uchwałę SN...
jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.). Przepis art. 2 Ordynacji podatkowej regulujący zakres jej stosowania...

V SA/Wa 1607/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-22

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), postępowań, o których mowa w dziale V...
. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

VIII SA/Wa 712/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-13

nie odniósł się również do ewentualnego przedawnienia należności., Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201...
Ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu...

V SA/Wa 748/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-09

okres przedawnienia z Ordynacji podatkowej., Pismem z dnia ... grudnia 2014 r. wezwano Stronę do przedstawienia okoliczności potwierdzających istnienie przesłanek...
wyjaśnił, że opłata abonamentowa jest świadczeniem publicznoprawnym i podlega reżimowi prawnemu właściwemu należnościom publicznoprawnym, czyli Ordynacji podatkowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   51