Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

II GZ 138/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-10

Zażalenie [...] na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2005 r. sygn. akt III SA/Wa 1187/05 w sprawie ze skargi [...] na postanowienie Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów z dnia 29 marca 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych postanawia: - oddalić zażalenie-

II GSK 998/14 - Wyrok NSA z 2015-07-09

' zawarta jest w art. 3 pkt 3 lit. c) ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej o.p.), w myśl którego przez podatki należy...
zarzucanych czynów, przepisów ustawy nie stosuje się do należności celnych i należności podatkowych stanowiących dochody budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego...

II GSK 68/12 - Wyrok NSA z 2013-04-09

oraz do załatwienia sprawy, a także odpowiednik art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej dalej...
ord., z którego to wynika, że w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego...

III SA/Łd 443/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-05

. Niezgódka - Medek, Ordynacja podatkowa, Komentarz, Warszawa 2007, s. 733)., Procedowanie w trybie nadzwyczajnym przez organ administracji jest przy tym wyjątkiem od ogólnej...
stypendiów dla studentów' (Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych 2020/1/57-62) wskazującą, iż pojęcie 'przysługuje', wobec braku definicji...

III SA/Łd 275/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-24

przepisami prawa podatkowego, w sytuacji określonej w art. 221 Ordynacji podatkowej' (odpowiednio art. 127 § 1 k.p.a.)., W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia...
pracownika w poprzedniej fazie załatwiania sprawy wyłączy go zawsze od udziału w postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych spraw normowanych...

III SA/Łd 996/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-22

w art. 221 Ordynacji podatkowej' (odpowiednio art. 127 § 1 k.p.a.).'., WSA w Łodzi w wyroku w sprawie III SA/Łd 275/19 podniósł nadto, że 'w wyroku Naczelnego Sądu...
wyłączy go zawsze od udziału w postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w sytuacji określonej...

II GSK 748/13 - Wyrok NSA z 2014-06-17

umarzania wierzytelności Miasta Z. z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu...