Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych X

II GSK 223/06 - Wyrok NSA z 2007-02-28

postępowania, a ponadto powołując się na przepisy Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926) wystąpił do Komisji Nadzoru...
według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ze względu na brak możliwości zastosowania powołanych wyżej przepisów., Z. A. w dniu 8...

VI SA/Wa 739/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-05

z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, złożył wniosek o naliczenie i przekazanie odsetek od nienależnie pobranej kary administracyjnej, naliczonej...
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 6, poz. 60 ze zm.), w myśl którego 'niepodatkowymi należnościami budżetu państwa' są niebędące podatkami...

VI SA/Wa 298/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-28

, naliczonej jak od zaległości podatkowych. Skarżący we wniosku powołał się na przepisy Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa., Wniosek został...
rozstrzygnięcia administracyjnego oraz o konieczności zasięgnięcia opinii organów administracji publicznej właściwych w sprawach stosowania Ordynacji podatkowej., Skarżący złożył...

VI SAB/Wa 16/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-21

na Komisji konieczność zasięgnięcia opinii organów administracji publicznej właściwych w sprawach stosowania ordynacji podatkowej'. Komisja wskazała też, że po uzyskaniu...
Ordynacji podatkowej do kar nakładanych w nadzorze ubezpieczeniowym jest w posiadaniu organu., W bardzo obszernej odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie z uwagi...

III SA/Po 309/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-06-08

wnioskodawcy prowadzona jest egzekucja zaległości alimentacyjnych, kredytowych, podatkowych oraz ZUS., Sytuacja majątkowa i rodzinna skarżącego uzasadnia ocenę...