Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

II GSK 1611/18 - Wyrok NSA z 2022-02-25

§ 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2017 r., poz. 201 ze zm.) w związku z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach...
do uznania jej za niepodatkową należność budżetową, do której mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, w tym przepisy o przedawnieniu, a ponadto ich stosowanie do kar...

II GSK 1778/18 - Wyrok NSA z 2022-03-01

Komisji naruszenie art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn.: Dz. U. 2015 r. poz. 613 ze zm., dalej także: o.p.) w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1...
), a także w związku z art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (t. jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1289 ze zm...

VI SA/Wa 967/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-30

do tego, iż w obecnym stanie prawnym do administracyjnych kar pieniężnych zastosowanie znajdują przepisy Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) w tym art. 68 § 1 który przewiduje 3 letni termin przedawnienia. O ile bowiem do końca 2015 r. art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej przewidywał...

VI SA/Wa 1948/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

pieniężnej w związku z brzmieniem art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm., dalej: 'Ordynacja podatkowa')., Komisja...

II GSK 3815/16 - Wyrok NSA z 2018-11-08

wyrokowi zarzucono naruszenie:, - art. 68 § 1 w zw. z art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201; powoływanej dalej...
administracyjna, wymierzona przez KNF, z uwagi na swój sankcyjny charakter nie mieści się w kategorii niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w Ordynacji podatkowej...

II GSK 2593/14 - Wyrok NSA z 2016-02-02

w W., zarzucając w szczególności przedawnienie nałożonej kary pieniężnej, stosownie do przepisu art. 68 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Według spółki H. kara administracyjna...
Ordynacji podatkowej. W myśl tego przepisu, zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została...

VI SA/Wa 1481/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

administracyjnego dotyczącego naruszenia art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie. KNF wskazał, że do końca 2015 r. art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej przewidywał zastosowanie Ordynacji...
nie będące organami podatkowymi, a więc i KNF. Jednakże 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych...

VI SA/Wa 1767/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

Ordynacji podatkowej przewidywał zastosowanie Ordynacji podatkowej do wszystkich niepodatkowych należności budżetu państwa (w tym również do należności z tytułu...
2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649 z późn. zm.). na mocy której wykreślono z art. 2 § 2 Ordynacji...

VI SA/Wa 1131/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-20

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. 2015 r. poz. 613 z późn. zm., dalej: 'Ordynacja podatkowa') w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 60 pkt 7 i art. 67...
2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (j.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1289 z późn. zm., dalej: 'ustawa...

VI SA/Wa 2694/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-29

publicznej; nadto skarżący zarzucił naruszenie art. 68 par. 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, poprzez nałożenie...
jednostkowej za 2010 r., Odnosząc się do zarzutu Strony dotyczącego naruszenia prawa materialnego, tj. art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
1   Następne >   +2   +5   +10   12