Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X
  • Symbol

V SA/Wa 3123/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-30

do tej należności nie zostało skutecznie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wyjaśnił, że na podstawie art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej, bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany...
być liczony zgodnie z art. 70 § 4 zdanie drugie Ordynacji podatkowej., Skargę od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożył W. J. wnosząc o zmianę zaskarżonego...

IV SA/Po 62/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-04

Dz.U. z 2017r. poz. 1257, dalej k.p.a.) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2017r. poz. 201)., Zarówno...
w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, jak również w przepisach Ordynacji podatkowej mówi się o wydawaniu decyzji, która z jednej strony określa formę załatwienia...

V SA/Wa 2550/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-19

wytrzeźwienia mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i działu III Ordynacji podatkowej - zgodnie z regulacją wynikającą z art. 67 ustawy...
., brak było podstaw do tego, by do przedawnienia przedmiotowej opłaty stosować przepisy Ordynacji podatkowej. Sytuacja uległa zmianie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia...

II SA/Op 152/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-06-18

tej ustawy wynika, że do spraw dotyczących należności o których mowa w art. 60, mają zastosowanie przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa, a więc przepisy...
wskazanymi w przepisach Ordynacji podatkowej. Skarżący zarzucili, że Komendant Wojewódzki Policji wyliczając koszty przechowywania broni, nie wziął pod uwagę przedawnienia...

II SA/Sz 460/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-07-03

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, postępowań...
krąg osób, na które przechodzą prawa i obowiązki, odwołuje się do określenia 'spadkobiercy', jak np. art. 97 i n. Ordynacji podatkowej. Do spadku nie należą więc prawa...

VIII SA/Wa 240/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-09

,, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 6 poz. 54), decyzją z dnia [...] maja 2006 roku nie uwzględnił wniosku skarżącego, o umorzenie...
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa., Pismem z dnia [...] czerwca 2006 roku skarżący złożył odwołanie, zarzucając...

II SA/Sz 316/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-12-11

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej...
ustawą do stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisów działu III ustawy Ordynacja podatkowa prowadzi do wniosku, że opłaty...

II SA/Wa 2635/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-12

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

III SAB/Łd 31/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-11-18

administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613...
w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw (pkt 9). Sądy administracyjne...

III SA/Kr 413/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-05-16

. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 935), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Zgodnie z art. 3 § 3 p.p.s.a. sądy...
1   Następne >   +2   +5   +10   65