Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I FSK 215/06 - Wyrok NSA z 2006-11-16

1. Z art. 181 i następnych przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ wynika, że wymienione w tych przepisach...
. z art. 216 Ordynacji podatkowej, jest niezbędne w przypadku gdy organ z urzędu lub na wniosek strony zamierza przeprowadzić określony dowód /np. przesłuchać świadka...

I FSK 35/05 - Wyrok NSA z 2005-06-17

postępowania prowadzonego zgodnie z wymogami Działu IV Ordynacji podatkowej 'Postępowanie podatkowe'. Wpływu na modyfikację tych zasad nie może mieć to, iż już samo...
w administracji., Z tych względów nie można było zgodzić się z wykładnią art. 33 par. 1-4 Ordynacji podatkowej o braku podstaw do pełnego zastosowania przepisów...

I SA/Wr 688/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-01-12

odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z o.o. A na członka zarządu spółki w trybie art. 116 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
. U. 1997 nr 137 poz. 926 ze zm.) - dalej zwana 'Ordynacją podatkową'., Urząd Skarbowy w B. działając na podstawie zacytowanych przepisów decyzją nr [...] z dnia [...] orzekł...

II FSK 212/05 - Wyrok NSA z 2006-01-17

dyspozycji art. 53 par. 4 w związku z art. 59 Ordynacji podatkowej. Tym samym rozstrzygnięcie w tym zakresie uznane zostało za wadliwe., Wynika dalej z uzasadnienia...
. Odnosząc się natomiast do zarzutów naruszenia w postępowaniu podatkowym przepisów proceduralnych, tj. art. 120-125, art. 180 i art. 187 par. 1 Ordynacji podatkowe...

I SA/Wr 1893/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-12-10

, Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu dokonał w trybie art. 33 § 1, § 2 i § 7 Ordynacji podatkowej zabezpieczenia na majątku Spółki przed wydaniem decyzji określających...
w wysokości 7.000.000,00 zł., Decyzja ta została zaskarżona przez Spółkę, która zarzucając naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej wnosiła o jej uchylenie., W szczególności...

FSK 614/04 - Wyrok NSA z 2004-11-10

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ nie ustanowiła pełnomocnika do doręczeń i że nie zawiadomiła o tym właściwego organu, nie ma obowiązku...
w W. stwierdziła, że odwołanie zostało złożone z uchybieniem terminu przewidzianego w art. 223 par. 2 Ordynacji podatkowej i pozostawiła je bez rozpatrzenia...

I SA/Wr 1894/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-12-10

dokonał w dniu [...] w trybie art. 33 § 1, § 2 i § 7 Ordynacji podatkowej zabezpieczenia na majątku Spółki przed wydaniem decyzji określających zaległości podatkowe...
17.100.000,00 zł., Decyzja ta została zaskarżona przez Spółkę, która zarzucając naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej wnosiła o jej uchylenie., W szczególności zarzucono...

I SA/Wr 2067/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-12-10

z [...] w trybie art. 33 § 1, § 2 i § 7 Ordynacji podatkowej zabezpieczenia na majątku Spółki przed wydaniem decyzji określających zaległości podatkowe w podatku...
ta została zaskarżona przez Spółkę, która zarzucając naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej wnosiła o jej uchylenie., W szczególności zarzucono naruszenie przepisów...

FSK 1401/04 - Wyrok NSA z 2005-02-15

od niektórych przychodów osiąganych prze osoby fizyczne, art. 21 par. 3, art. 51 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
.- zwana dalej Ordynacją podatkową/ określił wysokość zobowiązania podatkowego oraz odsetek. Wedle Sądu organ ten wskazał, że zgodnie z art. 97 par. 1 Ordynacji...

I FSK 246/05 - Wyrok NSA z 2005-12-15

. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ - w popieraniu skargi wniesionej przez spółkę cywilną przed jej rozwiązaniem., 2. Uprawnienie wynikające z art. 178 par...
. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ /prawo do przeglądania akt sprawy/ jest uprawnieniem niezależnym od ustanowionego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100