Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

II GSK 2519/14 - Wyrok NSA z 2016-07-05

§ 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 94 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym przez ich niezastosowanie przejawiające się w doręczeniu decyzji o nałożeniu kary pieniężnej...
. - Ordynacja podatkowa. Sąd zaznaczył, że przepis art. 92c u.t.d. nie miał zastosowania w sprawie, ponieważ zaskarżona decyzja wydana została 13 sierpnia 2013 r. tj. dwa...

VI SA/Wa 2028/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-08

i podlega zwrotowi po oprocentowaniu, jak od zaległości podatkowych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Wobec powyższego strona wniosła o zmianę zaskarżonej decyzji...
podatkowych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Przywołując treść przepisu art. 3 pkt 8 Ordynacji podatkowej stanowiącego, iż 'niepodatkowymi należnościami...

II SA/Go 405/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-29

mają do nich zastosowanie przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. Stosownie zaś do treści art. 68 § 1 ww. ustawy zobowiązanie podatkowe nie powstaje...
, ani też świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych oraz kar pieniężnych i grzywien, bowiem przepisy Ordynacji podatkowej nie mają zastosowania wobec grzywien...

II GSK 1989/14 - Wyrok NSA z 2015-10-29

, poz. 1466), żądanie zapłaty odsetek wprost wynika z przepisów działu III ustawy Ordynacja podatkowa, które to przepisy do nałożonej kary mają zastosowanie na mocy jej art...
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (...). Z powyższego wynika, iż nie zachodzą podstawy do zwrotu żądanych odsetek ustawowych, wynikających z Ordynacji podatkowej...

III SA/Łd 156/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-02

administracyjnych wydanych za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa...
(...). Z powyższego wynika, iż nie zachodzą podstawy do zwrotu żądanych odsetek ustawowych, wynikających z Ordynacji podatkowej.', W odwołaniu od decyzji z dnia 11 lipca 2011r. spółka...

II GSK 1126/11 - Wyrok NSA z 2012-09-12

.) jest niepodatkową należnością budżetu państwa, do której na mocy art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60...
ze zm.) stosuje się przepisy działu III Ordynacji podatkowej, a w dziale tym zawarte jest także uregulowanie dotyczące nadpłat i ich oprocentowania (rozdział IX). Zgodnie...

III SA/Po 975/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-22

kara pieniężna nie staje się zobowiązaniem podatkowym (zaległością podatkową), podlegającym przedawnieniu w trybie przepisów Ordynacji podatkowej. Zgodnie z obowiązującym...
od dnia 31 grudnia 2010 r. art. 93 ust. 11 cytowanej ustawy nie stosuje się do niej przepisów Ordynacji podatkowej. Wcześniej identyczna zasada była zaś wywodzona z treści...

II GSK 2433/11 - Wyrok NSA z 2013-03-13

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), z uwagi na fakt, iż kary te nie mogą być uznane za 'niepodatkową...
rozdziału 11 u.t.d. znajdują zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, w tym przepisy regulujące instytucję przedawnienia, bowiem zgodnie z art. 93 ust. 11 utd do kar...

II SA/Go 535/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-09-15

kary pieniężne stanowią dochody budżetu państwa, tym samym mają do nich zastosowanie przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Stosownie...
i grzywien bowiem przepisy ordynacji podatkowej nie mają zastosowania wobec grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, których ustalanie lub określenie oparte...

III SA/Łd 201/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-18

oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. nr 225, poz. 1466), żądanie zapłaty odsetek wprost wynika z przepisów działu III ustawy Ordynacja podatkowa, które to przepisy...
drogowym nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (...). Z powyższego wynika, iż nie zachodzą podstawy do zwrotu żądanych odsetek...
1   Następne >   +2   +5   +10   99