Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

II GSK 2388/21 - Wyrok NSA z 2022-02-17

. 52a ust. 2 oraz 52a ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 68 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej poprzez wymierzenie kary pieniężnej za wprowadzanie...
. - Ordynacja podatkowa. Jednak, odnosząc się do możliwości zastosowania przepisu art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej, Sąd stwierdził, że brak jest możliwości przełożenia...

II SA/Bk 756/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-02-01

podatkowej stosuje się do niej przepisy działu III tej ustawy. Z przepisu art. 47 § 1 - Ordynacji podatkowej wynika, że termin płatności podatku (opłaty) wynosi 14 dni...
argumentację zawartą w odwołaniu. Dodatkowo podniesiono, że niezrozumiałym jest powoływanie się w sprawie na przepisy Ordynacji podatkowej w sytuacji, gdy przepis art. 37 ust...

VII SA/Wa 1436/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-05

. 72 § 1 pkt 1 ustawy ordynacja podatkowa, powstała w związku z wyegzekwowaniem od M. Z. W., przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] należności (5 476,79 zł...
wyegzekwowanych w toku przedmiotowej sprawy. Jednakże mając na względzie dyspozycję art. 76 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa PPWIS wydał postanowienie z dnia...

II OSK 1223/18 - Wyrok NSA z 2020-03-10

pieniężnej., II. przepisów prawa materialnego, tj.:, 1) art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm...
.) - dalej: 'Ordynacja podatkowa' w zw. z art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 594 ze zm...

V SA/Wa 1027/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-17

. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz...
Ordynacji podatkowej niezależnie od przyczyn ich wystąpienia. Również niepowodzenia skarżącej oraz trudności związane z uzyskiwaniem dochodów z prowadzonej działalności...

II SA/Bk 287/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-07-26

Do opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej należy stosować przepisy działu III...
nie stanowi zatem świadczenia pieniężnego wynikającego ze stosunków cywilnoprawnych., Zgodnie z treścią art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jt...

VII SA/Wa 1279/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-31

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201), w zw. z art. 104 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, odmówił skarżącej umorzenia w całości...
art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym w przypadku uzasadnionym ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy, na wniosek podatnika...

IV SA/Wr 64/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-07-13

., nr [...] za wykonanie badań. Natomiast termin zapłaty kosztów postępowania ustalony został zgodnie z art. 47 § 1 Ordynacji podatkowej., Wskazane w postanowieniu obie strony postępowania...
, oraz art. 264 § 1 k.p.a. w zw. z art. 47 § 1 Ordynacji podatkowej, polegającą na powołaniu się przy wyznaczaniu terminu uiszczenia obciążających stronę kosztów opinii...

IV SA/Wr 63/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-07-13

., nr [...] za wykonanie badań. Natomiast termin zapłaty kosztów postępowania ustalony został zgodnie z art. 47 § 1 Ordynacji podatkowej., Wskazane w postanowieniu obie strony postępowania...
, oraz art. 264 § 1 k.p.a. w zw. z art. 47 § 1 Ordynacji podatkowej, polegającą na powołaniu się przy wyznaczaniu terminu uiszczenia obciążających stronę kosztów opinii...

VII SA/Wa 1437/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-05

. 76 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, podatkowe nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami...
) do której zastosowanie mają przepisy ordynacji podatkowej., Stosownie do art. 76 § 1 ordynacji podatkowej powstała nadpłata nie jest zwracana bezpośrednio na rzecz podatnika, płatnika...
1   Następne >   +2   +5   +10   53