Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

IV SA/Wa 2534/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-01

w zw. z art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa poprzez ich niezastosowanie wskutek czego została wymierzona opłata sankcyjna w kwocie 2270 zł...
podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 1101 i 1342 - dalej jako Ordynacja)., Stan faktyczny i prawny sprawy nie budzi wątpliwości. Strona skarżąca nie kwestionuje...

II SAB/Go 8/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-07-16

, natomiast uprawnionymi organami są organy określone ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Interpretacje...
w indywidualnych sprawach przepisów prawa podatkowego, do których zalicza się przepisy o opłacie skarbowej, dokonywane są na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa...

II OW 103/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-07

. 79b i 79c, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują...
., 'w sprawach dotyczących administracyjnych kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r...

II OSK 1638/09 - Wyrok NSA z 2010-07-20

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Główny Inspektor zwrócił uwagę, że z treści pisma z [...] września 2008 r. wynika, że zapytania, nie dotyczą indywidualnej sprawy K.U....
wystąpienie w imieniu tych podmiotów o dokonanie indywidualnej interpretacji, zarówno jeżeli miałoby ono miejsce na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej...

III SA/Wa 1326/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-18

w stosunku do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) i powinna być w tej sprawie zgodnie z ustawą szczególnie zastosowana...
., Takie określenie daty od której powinny być naliczone odsetki, w decyzjach wydanych w tej sprawie jest bliższe cytowanej Ordynacji podatkowej, chociaż nie identyczne...

II SAB/Gd 88/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-16

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, ze zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r...
oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...

IV SA/Wa 1375/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-21

względy, które mogłyby zachwiać podstawami egzystencji podatnika (por. S. Babiarz i in., Ordynacja podatkowa, Komentarz, Warszawa 2004, s. 253...
losowych lub szczególnego splotu okoliczności nie jest on w stanie uregulować zaległości podatkowej. Będzie to więc utrata możliwości zarobkowania, czy losowa utrata...

IV SA/Wa 668/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-22

,, o której mowa w art. 67, stanowi dochód budżetu państwa i mają do niej zastosowanie, przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...

II SAB/Go 1/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-21

zmieniony przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.06.217.1590) z dniem 1...

IV SA/Wa 960/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-02

sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) stwierdził, że firma 'A.' sp. z o. o. z siedzibą w W. wprowadziła do obrotu...
1   Następne >   2