Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

IV SA/Wa 3056/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-07

. wniesionej przez Spółkę w wysokości 13 545 360,37 zł. Decyzja ta została wydana na podstawie art. 74a ustawy - Ordynacja podatkowa w związku z art. 17 ust. 3 ustawy...
[...].10.2009 r. nie było należne na podstawie art. 78 ustawy - Ordynacja podatkowa., Spółka pismem z dnia 11.04.2014 r. wezwała GIOŚ do usunięcia naruszenia prawa...

IV SA/Wa 3216/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-21

przez organ ma odpowiednie zastosowanie art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość...
. 77 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 3 ustawy o recyklingu pojazdów...

II OSK 2551/17 - Wyrok NSA z 2019-09-19

jest również odesłania do stosowania przepisów innych ustaw w tym zakresie, w tym do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.)., Skargę...
administracyjnej. Było to wynikiem nieprawidłowej wykładni art. 68 Ordynacji podatkowej w związku z art. 60 i 67 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r...

IV SA/Wa 2066/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-10

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. po. 800 z późn. zm., dalej 'Ordynacja podatkowa'), 3) naruszeniu art. 75 § 1 w zw. z art. 107 § 1 pkt 6 i § 3 k.p.a....
za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej, z tym że uprawnienia organów...

II OSK 737/17 - Wyrok NSA z 2019-02-12

wydane z naruszeniem art. 105 § 1 k.p.a. w związku z art. 68 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm. - dalej jako 'Ordynacja...
się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej. Do ustalania wysokości opłaty za brak sieci ma zastosowanie art. 68 Ordynacji podatkowej, uzależniający powstanie...

II OSK 978/17 - Wyrok NSA z 2019-03-06

Ordynacji podatkowej. Co do zasady Sąd potwierdził prawidłowość całości ustaleń faktycznych i ocen organów obu instancji co do tego, iż skarżący był odbiorcą nielegalnie...
którego, pomimo nie zawarcia w przepisach ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów bezpośredniego odesłania do przepisów Działu lII ustawy Ordynacja podatkowa, przepisy...

IV SA/Wa 632/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-20

nie może być uwzględniony, bowiem nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm...
powinny zostać objęte wymogiem stosowania przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, czy też ustawy o finansach publicznych, w odniesieniu do kar pieniężnych, nakładanych...

II OSK 3592/18 - Wyrok NSA z 2020-01-29

administracyjnych kar pieniężnych stosować odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn.zm....
- dalej w skrócie 'Ordynacja podatkowa'), jednak nieprawidłowo ocenił, że w sytuacji takiego ustawowego odesłania, obszar kar administracyjnych w ustawie o odpadach został...

II OSK 3106/18 - Wyrok NSA z 2019-12-11

, bowiem nie zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) zwanej dalej...
wniosku przez stronę w tym przedmiocie. Zdaniem strony przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące umarzania należności, mają zastosowanie do administracyjnych kar...

IV SA/Wa 96/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-13

dotyczących administracyjnych kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz...
. 1540 z późn. zm.. dalej 'Ordynacja podatkowa'), a uprawnienia organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. W myśl art. 67a Ordynacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   39