Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 3459/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-17

, w konsekwencji czego stały się one ostateczne., Wnioskiem z dnia [...] listopada 2007 r. Skarżący zwrócił się do GIKS na podstawie art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 26...
sprzedaż. Powołując się na art. 193 § 6 - § 8 Ordynacji podatkowej zarzucił, że sporządzone protokoły kontroli dotyczące lat 2001, 2002 oraz 2003 nie zawierają elementów...

III SA/Wa 1017/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-28

. 215 § 1 Ordynacji podatkowej., Pismem z dnia 28 listopada 2006 r. Spółka uzupełniła skargę, podnosząc zarzut nieważności postępowania, gdyż organem właściwym do wszczęcia...
. Wskazała, że wypełniła się przesłanka pozytywna dla realizacji przedawnienia zobowiązania podatkowego - zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, od końca...

III SA/Wa 442/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-29

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej 'Ordynacja podatkowa') w związku z art. 26 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 28...
. decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2004 r., powołując jako podstawę prawną art. 247 § 1 pkt 2 i 3 Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu...

III SA/Wa 876/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-21

ją w mocy rażąco naruszył prawo, tj. art. 233 § 1 pkt 2 lit. b) Ordynacji podatkowej., Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonując wyrok WSA w Białymstoku wydał w dniu...
oraz procesowego, a mianowicie:, art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. oraz art. 70 § 1 w związku z art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, a także art. 122, art. 180, art. 187 § 1, art. 191...

III SA 205/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-18

z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Skarbowego...
, iż pełniąc funkcję członka zarządu Spółki oraz ponosząc odpowiedzialność karną wypełniał kryteria strony postępowania, o których mowa w art. 133 Ordynacji podatkowej...

I SAB/Kr 2/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-10-22

podatkowe wszczęte w dniu 18 lipca 2007r., Przedmiotowe postępowania nie zakończyły się w terminie przewidzianym w art. 139 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja...
ustawy Ordynacja podatkowa., Ponadto w skardze podkreślono, iż przedłużając postępowanie, organ zawiadamiał o tym fakcie kontrolowanego bez zachowania formy przewidzianej...

III SA 3363/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-16

naruszeniem przepisu art. 54 § 3 i art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W piśmie tym podatnik zawarł...
również wniosek o wstrzymanie na podstawie art. 252 § 1 Ordynacji podatkowej wykonania decyzji, której dotyczył wniosek o stwierdzenie nieważności. Pismem z dnia [...] lipca 2003 r...

III SA/Wa 843/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-27

i § 2 Ordynacji podatkowej. Odwołanie od ww. decyzji Izba Skarbowa w Łodzi postanowieniem z dnia 10.09.2002r. pozostawiła bez rozpatrzenia z powodu uchybienia terminu...
do wniesienia odwołania., Wnioskiem z dnia 5.06.2003r. pełnomocnik M.K. zażądał stwierdzenia nieważności ww. decyzji trybie art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Zarzucił...

III SA/Wa 2519/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-17

w przedmiocie w podatku od towarów i usług oddala skargę Skarżąca - A. K., na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, złożyła wniosek z 6 października 2005 r...
się do podatnika w rozumieniu Ordynacji podatkowej (art. 53 § 30 k.k.s.). W związku z tym, zdaniem Skarżącej, stała się ona stroną postępowania podatkowego, uprawnioną...

III SA/Wa 3490/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-04

. 233 § 1 pkt 1 i art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 31 ust. 1 i art. 26 ust. 2 - 4...
z [...] maja 2005 r. Powołując się na art. 224 § 2 oraz art. 121 § 1, art. 122 i art. 124 Ordynacji podatkowej, skarżąca wystąpiła z wnioskiem o wstrzymanie wykonania...
1   Następne >   +2   +5   +10   39